۱

ولادت های فروردین

سایت شهرستان نام نام خانوادگی نام پدر تاریخ تولد تاریخ شهادت
http://asadee.blog.ir/ آمل علی اصغر اسدی عزیزالله 1342/01/02 1361/04/28
http://asqarnejad.blog.ir/ آمل مجید اصغرنژاد علی اصغر 1349/01/05 1367/03/01
http://aliamine.blog.ir/ آمل قربانعلی امینی عسگری 1344/01/03 1361/04/21
http://hosini.blog.ir/ آمل سیدکمال حسینی سیداباذر 1349/01/01 1366/02/25
http://ramzanee.blog.ir/ آمل حبیب الله رمضانی حسن 1343/01/20 1361/02/24
http://roodi.blog.ir/ آمل محمد رودی سلیمان 1344/01/05 1362/01/22
http://soleymany.blog.ir/ آمل یحیی سلیمانی جلال 1344/01/01 1362/12/03
http://sadeqy.blog.ir/ آمل سیدرضا صادقی حسینی سیدمحمد 1348/01/01 1365/02/09
http://salehee.blog.ir/ آمل محمدرضا صالحی یوسف 1343/01/14 1362/09/07
http://zarqami.blog.ir/ آمل محمود(منوچهر) ضرغامی رمضانعلی 1344/01/05 1364/11/28
http://azize.blog.ir/ آمل مصطفی عزیزی دلارستاقی نصرالله 1348/01/01 1367/03/04
http://alizad.blog.ir/ آمل کیومرث علی زاده حسن 1343/01/04 1361/08/16
http://alizadh.blog.ir/ آمل قاسم علی زاده جانعلی 1346/01/05 1364/10/14
http://qolami.blog.ir/ آمل حجت الله غلامی حیدر 1346/01/02 1362/12/05
http://kardgar.blog.ir/ آمل علیرضا(کاظم) کاردگر محمدرضا 1348/01/02 1366/05/26
http://kamalizad.blog.ir/ آمل حبیب الله کمالی زاده کناری نبی الله 1347/01/01 1364/04/02
http://kyasalar.blog.ir/ آمل مجید کیاسالار حسن 1344/01/01 1361/07/09
http://mohsene.blog.ir/ آمل مجید محسنی عباس 1344/01/03 1361/08/12
http://mohamadzad.blog.ir/ آمل مهدی محمدزاده محسن 1349/01/24 1362/12/05
http://masoomee.blog.ir/ آمل طاهر معصومی ابوالقاسم 1350/01/15 1367/01/28
http://mahdaavi.blog.ir/ آمل منصور(ارسلان) مهدوی نیاکی سیداحمد 1346/01/03 1365/10/04
http://nasire.blog.ir/ آمل اسرافیل نصیری رحمت الله 1347/01/04 1364/05/17
http://hendoo.blog.ir/ آمل جعفر هندویی عزیزالله 1341/01/25 1360/11/06
http://yosofzad.blog.ir/ آمل روح الله یوسف زاده عابدین 1347/01/07 1362/08/01
http://ashine.blog.ir/ بابل باب الله آشینه اسماعیل 1346/01/01 1362/12/05
http://ebrahimzadh.blog.ir/ بابل یحیی ابراهیم زاده بورا علی اوسط 1350/01/01 1365/11/19
http://ahmadali.blog.ir/ بابل مهدی احمدعلی نژاد محمداسماعیل 1348/01/28 1364/11/30
http://esmalpor.blog.ir/ بابل ولی الله اسماعیل پور لنگوری علیجان 1344/01/02 1361/02/10
http://esmaltabar.blog.ir/ بابل حجت الله(مسلم) اسماعیل تبار ملکشاه اسماعیل 1347/01/01 1366/01/18
http://esmailtabar.blog.ir/ بابل محمدتقی اسماعیل تبار منصور حضرتقلی 1347/01/01 1365/11/11
http://akbarzadh.blog.ir/ بابل محمدرضا اکبرزاده روشن عباس 1336/01/02 1357/09/05
http://akbarnejd.blog.ir/ بابل قاسم اکبرنژادبصرا یدالله 1347/01/19 1366/01/19
http://imanee.blog.ir/ بابل  صادق علی ایمانی رمضان علی 1347/01/05 1367/03/04
http://basli.blog.ir/ بابل کاظم بصلی یوسفعلی 1343/01/12 1362/07/28
http://taqipor.blog.ir/ بابل علی اکبر تقی پور حیدری محمدتقی 1348/01/01 1365/12/15
http://janzad.blog.ir/ بابل محمدرضا جان زاده چناری نصرالله 1349/01/03 1365/06/22
http://javade.blog.ir/ بابل علی اکبر(علی آقا) جوادی آهنگرکلایی غلامعلی 1345/01/01 1362/12/05
http://hosennejad.blog.ir/ بابل سیدحسن حسینی نژاد سیدخلیل 1345/01/01 1361/01/05
http://rasekhazm.blog.ir/ بابل مهرداد راسخ عزم حسین 1349/01/07 1365/10/04
http://rezvany.blog.ir/ بابل سیدحسن رضوانی دیوکلایی سیدابوالقاسم 1349/01/08 1365/10/04
http://raeyat.blog.ir/ بابل مجتبی رعیتی دماوندی محمدعلی 1349/01/22 1365/12/12
http://salarie.blog.ir/ بابل نبی الله سالاریه مهدی 1347/01/01 1365/11/11
http://sarhang.blog.ir/ بابل حامد سرهنگپور محمدرضا 1349/01/03 1365/04/14
http://shokravian.blog.ir/ بابل حسین شکرویان محمد 1344/01/12 1361/08/16
http://talbintj.blog.ir/ بابل حسین طالبی نتاج دیو کلائی رمضان 1347/01/01 1365/10/22
http://talebiyan.blog.ir/ بابل سیدمهدی طالبیان مقدم آقامیر 1345/01/01 1361/08/24
http://arabalah.blog.ir/ بابل نقی عرب الله فیروزجایی حسین  1348/01/01 1364/01/03
http://amoakbar.blog.ir/ بابل عباس عمواکبر دوخت علی اصغر 1344/01/08 1361/01/06
http://fazele.blog.ir/ بابل غلامرضا فاضلی عطاالله 1349/01/01 1366/01/19
http://karbalaee.blog.ir/ بابل جلال کربلایی ملکی شعبان 1341/01/15 1361/09/24
http://kolagar.blog.ir/ بابل محمدزمان کلاگر درونکلا غلام علی 1344/01/06 1361/04/23
http://maskob.blog.ir/ بابل همایون مسکوب اسکندر 1341/01/17 1360/09/20
http://moqri.blog.ir/ بابل علی اصغر مقری گرد رودباری علی 1345/01/10 1361/08/11
http://mosazad.blog.ir/ بابل قنبرعلی موسی زاده بائی حسین 1343/01/04 1360/01/13
http://najaar.blog.ir/ بابل  یوسف علی نجار خیرالله 1347/01/23 1362/02/11
http://naqavii.blog.ir/ بابل نبی الله نقوی دیوکلائی مرتضی 1347/01/02 1365/03/29
http://yahyanjd.blog.ir/ بابل عباس یحیی نژاد محمود 1340/01/21 1357/09/06
http://yosofnia.blog.ir/ بابل مسعود(صادق) یوسف نیا محمود 1343/01/12 1360/04/28
http://aqajane.blog.ir/ بابلسر اکبر(علی) آقاجانی سلیمان 1344/01/01 1361/04/27
http://abolqasemzd.blog.ir بابلسر مرتضی ابوالقاسم زاده منوچهر 1343/01/10 1360/01/28
http://baqerzad.blog.ir/ بابلسر رمضانعلی باقرزاده  محمدعلی 1350/01/01 1365/01/04
http://porkarim.blog.ir/ بابلسر جمشید پورکریم عربی رجبعلی 1343/01/03 1361/02/10
http://jahanyan.blog.ir/ بابلسر غلامعلی جهانیان بهنمیری باباجانی 1347/01/06 1365/10/22
http://hseyne.blog.ir/ بابلسر سیدحسن حسینی میرصالح 1344/01/03 1360/12/01
http://khodabkhs.blog.ir/ بابلسر عین الله خدابخشی یدالله 1341/01/12 1360/11/05
http://khamsi.blog.ir/ بابلسر محمدقاسم خمسیه  محمدعلی 1349/01/16 1365/11/10
http://shabanntj.blog.ir/ بابلسر رضا شعبان نتاج عزیزی جلیل 1349/01/27 1365/12/11
http://shakorkha.blog.ir/ بابلسر مهدی شکورخواه شعبانعلی 1345/01/07 1361/04/24
http://safre.blog.ir/ بابلسر نظر علی صفری علی اکبر 1343/01/06 1360/09/20
http://samady.blog.ir/ بابلسر حسین صمدی امرلله(یارعلی) 1348/01/03 1364/11/24
http://tamasbpor.blog.ir/ بابلسر محمدحسین(مهدی) طهماسب پور فوکلایی سلیمان 1345/01/07 1361/02/10
http://qolpor.blog.ir/ بابلسر شهرام(مقداد) قلی پور  علی اکبر 1344/01/11 1361/02/14
http://kazmian.blog.ir/ بابلسر علیرضا کاظمیان بابلی قاسمعلی 1345/01/07 1361/04/06
http://msavi.blog.ir/ بابلسر سیداحمد موسوی بهنمیری سیدحسن 1346/01/17 1361/08/13
http://nasere.blog.ir/ بابلسر سیدمحسن ناصری سیدتقی 1345/01/02 1363/12/21
http://narimane.blog.ir/ بابلسر حمیدرضا نریمانی کله بستی محمدرضا 1347/01/01 1362/12/05
http://nematzad.blog.ir/ بابلسر جانعلی نعمت زاده ابوالقاسم 1348/01/30 1365/10/21
http://asdii.blog.ir/ بهشهر فضل الله اسدی گرجی ولی 1344/01/02 1360/09/22
http://barfami.blog.ir/ بهشهر احمد برفامی محمد 1345/01/01 1361/01/02
http://bahmanyr.blog.ir/ بهشهر غلام بهمنیار حسن 1345/01/02 1364/05/20
http://tabaraii.blog.ir/ بهشهر ابراهیم   تبرائی یحیی 1343/01/26 1362/12/03
http://jabaree.blog.ir/ بهشهر علی(فرض علی) جباری صفر 1349/01/01 1365/10/22
http://jafarian.blog.ir/ بهشهر رحمت جعفریان رستمی رمضان 1349/01/09 1365/12/12
http://chardeh.blog.ir/ بهشهر اسماعیل چهاردهی  نجف 1343/01/09 1361/01/05
http://hafeze.blog.ir/ بهشهر علی اصغر حافظی رستمی صفر علی 1345/01/02 1361/08/16
http://heydare.blog.ir/ بهشهر علی رضا حیدری حسین علی 1347/01/01 1365/12/12
http://khaleel.blog.ir/ بهشهر علی خلیل خلیلی  علی مرحوم 1344/01/01 1364/01/30
http://darabe.blog.ir/ بهشهر محمدولی دارابی علی 1345/01/01 1361/04/23
http://dostdare.blog.ir/ بهشهر مجید دوستداری شعبان 1348/01/26 1366/01/19
http://dehqane.blog.ir/ بهشهر حسینعلی دهقانی رستمی حسن 1348/01/01 1365/11/08
http://deyri.blog.ir/ بهشهر حجت  دیری ید الله 1350/01/01 1366/02/03
http://rayatpnah.blog.ir/ بهشهر یدالله رعیت پناه بهرام 1343/01/01 1360/10/18
http://saiedi.blog.ir/ بهشهر رحمت سعیدی صمد 1347/01/01 1365/10/04
http://sinesepar.blog.ir/ بهشهر رحمت الله سینه سپهر قربان 1342/01/03 1360/09/23
http://sirdaqi.blog.ir/ بهشهر قاسم سیرادقی کیاسری اسماعیل 1349/01/07 1366/02/02
http://shariatee.blog.ir بهشهر علی محمد شریعتی اندراتی محمدعلی 1351/01/01 1367/04/04
http://shokrian.blog.ir/ بهشهر اللهیار شکریان زینی آصف 1349/01/17 1367/01/28
http://siraqaii.blog.ir/ بهشهر علی رضا(علی) شیرآقایی محمدحسین 1344/01/24 1361/03/04
http://talapor.blog.ir/ بهشهر سیدعباس طلاپور سیدمحمد 1350/01/05 1365/11/06
http://alishahe.blog.ir/ بهشهر نورالله عالیشاهی رمضان 1349/01/01 1365/10/19
http://abdey.blog.ir/ بهشهر اصغر عبدی  پرویز 1347/01/03 1363/11/10
http://aqili.blog.ir/ بهشهر علی  عقیلی کوهستانی قاسمعلی 1349/01/01 1365/10/04
http://alepor.blog.ir/ بهشهر علی اکبر علیپور گرجی اسحاق 1346/01/14 1365/10/19
http://amoozade.blog.ir/ بهشهر علی اکبر عموزادی خلیلی حسن 1344/01/02 1361/08/20
http://qajar.blog.ir/ بهشهر عبدالرضا(آقا) قاجار کوهستانی عباس 1342/01/22 1361/04/22
http://cardgar.blog.ir/ بهشهر حبیب الله کاردگر بالادهی حسن 1343/01/01 1360/09/21
http://mosenjd.blog.ir/ بهشهر احمد محسن نژاد رستمکلائی قربانعلی 1344/01/01 1362/12/04
http://moamadpor.blog.ir/ بهشهر علی رضا محمدپور گرجی ابوالحسن 1341/01/06 1360/03/01
http://nasimi.blog.ir/ بهشهر محمدجواد نسیمی نعمت الله 1349/01/05 1364/11/05
http://nsiri.blog.ir/ بهشهر قدرت نصیری صفر 1344/01/11 1360/09/23
http://nekahi.blog.ir/ بهشهر محمد نکاحی سعادت 1348/01/01 1366/03/14
http://vaqfi.blog.ir/ بهشهر حمیدرضا(رضا) واقفی محسن 1346/01/03 1366/02/01
http://vijje.blog.ir/ بهشهر علی ویژه رستمی اسماعیل 1342/01/01 1360/12/28
http://azare.blog.ir/ تنکابن محمد آزاری علی 1347/01/02 1365/04/12
http://khuni.blog.ir/ تنکابن عزیز خانی الموتی عزت الله 1346/01/01 1365/10/19
http://salibi.blog.ir/ تنکابن سیدمجید سلیبی سیدعباس 1350/01/01 1365/10/04
http://qanami.blog.ir/ تنکابن مسیب غنمی رمضانعلی 1347/01/25 1365/12/12
http://kshavarzi.blog.ir/ تنکابن شهرزاد(شهریار) کشاورزی محمد 1347/01/05 1365/10/04
http://goleyj.blog.ir/ تنکابن بهروز گلیج صفر 1346/01/01 1364/12/13
http://goleyg.blog.ir/ تنکابن ناصر گلیج ثالث هادی 1347/01/01 1363/05/22
http://galin.blog.ir/ تنکابن حسین گلین رستمی محمدعلی 1349/01/02 1365/11/30
http://zakaryai.blog.ir/ جویبار امرالله ذکریایی عباسعلی 1347/01/04 1365/12/12
http://talby.blog.ir/ جویبار فضل الله طالبی آزادبنی نبی الله 1342/01/01 1360/09/24
http://alizd.blog.ir/ جویبار حبیب الله علی زاده عیسی 1349/01/04 1364/12/22
http://absari.blog.ir/ چالوس فرهاد ابصاری محمد 1344/01/03 1362/12/05
http://asili.blog.ir/ چالوس اسماعیل(احمد) اصیلی ننه کران مسلم 1343/01/26 1361/08/11
http://ramashk.blog.ir/ چالوس حسن رامشک جمال 1348/01/15 1364/12/29
http://abbase.blog.ir/ چالوس احمد عباسی کاظم 1347/01/07 1365/10/20
http://momadi.blog.ir/ چالوس حسن(جبرئیل) محمدی منجیری مطیع الله 1348/01/06 1364/12/22
http://malkan.blog.ir/ چالوس فرشاد ملکان محمد 1345/01/15 1362/03/21
http://ahmdmozm.blog.ir/ رامسر حسن(جابر) احمدمعظم عباس 1345/01/05 1361/04/31
http://parvari.blog.ir/ رامسر عزت الله پروری ابوالحسن 1344/01/02 1360/09/22
http://alimorad.blog.ir/ رامسر حسن علی مرادی موسی 1351/01/24 1367/03/23
http://faryabi.blog.ir/ رامسر محمدعلی فاریابی دوست علی رضا 1344/01/02 1361/04/31
http://lapasr.blog.ir/ رامسر مهدی لپاسر کوزه گر اسماعیل 1347/01/10 1366/01/18
http://mirbaqr.blog.ir/ رامسر سیدابراهیم میرباقری سیداسماعیل 1348/01/01 1364/05/17
http://shahidadibi.blog.ir  ساری سعید ادیبی دومیرکلایی محمداسماعیل 1347/01/30 1363/01/10
http://barzegar21.blog.ir/ ساری عسگری برزگر علیجان 1344/01/15 1363/01/08
http://barzgr.blog.ir/ ساری قدرت الله برزگر زاری محله  حیدر 1340/01/15 1360/10/01
http://taghavi21.blog.ir/ ساری سیداحمد تقوی سیدابراهیم 1345/01/01 1364/05/13
http://jafari21.blog.ir/ ساری سیدغلام رضا جعفری جورجاده سیدمرتضی 1348/01/01  1365/11/10
http://chamanii.blog.ir/ ساری حسین چمنی ساروی صفر 1347/01/02 1366/12/30
http://hoseinii.blog.ir/ ساری سیدمرتضی حسینی سیدعسگری 1348/01/05 1365/10/04
http://haqshenas.blog.ir/ ساری جلیل حق شناس خلیل 1346/01/02 1365/12/14
http://hamidii.blog.ir/ ساری سیداسماعیل حمیدی امرئی سیدزکی 1344/01/20 1361/08/11
http://dehqan.blog.ir/ ساری/ م محمدمهدی دهقان طرزه حسین 1349/01/05  1367/01/06
http://razavii.blog.ir/ ساری سیدمحسن رضوی دهقان سیدمصطفی 1349/01/01  1365/11/06
http://ramazanzade.blog.ir/ ساری یوسف رمضان زاده رجب علی 1348/01/01 1365/01/29
http://ramazannejad.blog.ir/ ساری رمضان علی(آیت الله) رمضان نژاد ارفعی عزت الله  1346/01/05 1365/10/04
http://ranjbaar.blog.ir/ ساری داریوش رنجبر آقامشهدی عبدالله 1348/01/01 1363/10/26
http://zaare.blog.ir/ ساری اسماعیل زارع آبکسری علیرضا 1344/01/03 1360/01/22
http://salmanii.blog.ir/ ساری اسفندیار(علی) سلمانی امرالله 1344/01/01 1362/07/29
http://shamshirband.blog.ir/ ساری نوروزعلی(مراد علی )  شمشیربند  یحیی 1345/01/01 1364/11/21
http://ziaie.blog.ir/ ساری حسن ضیائی غلام علی  1347/01/11  1365/10/22
http://abbasii.blog.ir/ ساری مرادعلی(مراد) عباسی قلقلی حسین علی 1349/01/07 1366/11/15
http://qafoori.blog.ir/ ساری علیرضا غفوری  علی 1343/01/01 1360/10/24
http://qorbanii.blog.ir/ ساری یعقوب علی قربانی جلیل 1345/01/01 1362/05/12
http://qoreyshi.blog.ir/ ساری سیدمحمدرضا قریشی  سیددیان 1347/01/05 1366/02/07
http://qanbarii.blog.ir/ ساری نورعلی قنبری امرئی ضربعلی 1347/01/01 1365/04/12
http://kakooii.blog.ir/ ساری تورج(مصطفی ) کاکوئی دینکی اسحاق 1348/01/02 1365/11/10
http://calantari.blog.ir/ ساری سیدقاسم کلانتری سیدعسگری 1347/01/16 1366/09/25
http://kohansal.blog.ir/ ساری محمد کهنسال اکبر 1351/01/01 1366/02/18
http://moradii.blog.ir/ ساری حمیدرضا مرادی افراپلی رمضانعلی 1344/01/01 1361/04/26
http://mazangi.blog.ir/ ساری محمدقاسم مزنگی دادوکلایی علی 1348/01/02 1363/11/22
http://motlaq.blog.ir/ ساری تورج مطلق تودرواری غلام علی 1351/01/03 1365/12/13
http://motaharinjad.blog.ir/ ساری حسن مطهری نژاد محمد 1352/01/08 1367/02/27
http://moosavi21.blog.ir/ ساری سیدعلی موسوی میرقربان 1346/01/01 1365/10/21
http://naderi21.blog.ir/ ساری تیمور(یعقوب) نادری احمد 1347/01/01 1365/11/09
http://nokhodi.blog.ir/ ساری میررحیم نخودی میارکلایی میرمهدی 1345/01/05 1361/08/16
http://hadyan.blog.ir/ ساری مهدی هادیان علی 1347/01/01 1366/05/07
http://harsini.blog.ir/ ساری محمد هرسینی محمدقاسم 1345/01/01 1362/08/06
http://abrod.blog.ir/ سوادکوه انبیاء آبرود حسین 1347/01/04 1365/04/10
http://pazki.blog.ir/ سوادکوه حسین پازوکی طرودی مختار 1349/01/01 1365/11/10
http://qasemnjd.blog.ir/ سوادکوه علی اکبر قاسم نژاد فتح الله 1345/01/10 1362/05/08
http://kazmi.blog.ir/ سوادکوه حسن کاظمی  محمدهاشم 1344/01/05 1360/07/05
http://shirdar.blog.ir/ سوادکوه شمالی علی اکبر شیردار علی اصغر 13