۰

ولادت های مرداد

سایت شهرستان نام خانوادگی نام نام پدر تاریخ تولد تاریخ شهادت
http://avari.blog.ir/ آمل آوری فرهاد ابراهیم 1344/05/09 1362/12/06
http://aprnak.blog.ir/ آمل اپرناک عبدالله عباس 1346/05/03 1365/01/08
http://akhzary.blog.ir/ آمل اخضری سیدحسن محمود 1348/05/16 1367/04/31
http://asadii.blog.ir/ آمل اسدی ولی الله(نبی الله) اصغر 1346/05/03 1361/07/05
http://elyasii.blog.ir/ آمل الیاسی حبیب الله(مجید) حسن 1348/05/01 1364/12/22
http://baqipor.blog.ir/ آمل باقی پور شجاع صالح 1347/05/20 1367/03/04
http://rangbar.blog.ir/ آمل رنجبر علی(علی میرزا) عباسعلی 1348/05/03 1365/12/12
http://qadirnejad.blog.ir/ آمل غدیرنژاد شیاده سیدقاسم سیدابوالحسن 1344/05/12 1361/02/16
http://qobadnjad.blog.ir/ آمل قبادنژاد رضا عباس 1346/05/12 1362/12/06
http://qobadi.blog.ir/ آمل قبادی فر مجید توحید 1347/05/01 1365/11/22
http://mohsenii.blog.ir/ آمل محسنی آهنگر سیدمرتضی سیدکریم 1348/05/04 1366/06/29
http://mohamadzadh.blog.ir/ آمل محمدزاده بهرام(عبدالله) محسن 1346/05/26 1362/12/07
http://mahdavyan.blog.ir/ آمل مهدویان حجت الله صدرالله 1347/05/05 1365/11/22
http://naiejyan.blog.ir/ آمل نائیجیان قربان نعمت الله 1346/05/01 1362/01/22
http://hashemzad.blog.ir/ آمل هاشم زاده آهنگری لطف الله میرزاآقا 1345/05/04 1363/11/07
http://amolee.blog.ir/ بابل آملی جلودار عبدالرضا غلامعلی 1350/05/01 1366/04/01
http://allahnia.blog.ir/ بابل اله نیا سماکوش قاسم علیجان 1347/05/02 1365/12/14
http://babaiitabar.blog.ir/ بابل بابایی تبار بیشه علی رمضان 1343/05/30 1362/12/05
http://bubaii.blog.ir/ بابل بابایی سرحمامی حسن حیدرعلی 1350/05/09 1367/04/04
http://hajabdi.blog.ir/ بابل حاج عبدی امیری حسن احمد 1347/05/01 1364/11/22
http://hasanzaad.blog.ir/ بابل حسن زاده امیری علی اکبر حسینعلی 1342/05/12 1361/08/16
http://khanlarpor.blog.ir/ بابل خانلرپور چاری ولی الله خانلر 1345/05/07 1365/11/03
http://khabaznia.blog.ir/ بابل خبازنیا امیری حسن علی اصغر 1346/05/12 1364/11/21
http://davody.blog.ir/ بابل داودی رجبعلی اسماعیل 1347/05/09 1365/10/04
http://ramzania.blog.ir/ بابل رمضان نیا عبدالرحیم اسماعیل 1344/05/22 1360/09/20
http://zandena.blog.ir/ بابل زندنا ولی الله قنبرعلی 1345/05/02 1361/09/09
http://shakere.blog.ir/ بابل شاکری صادق مهران 1349/05/11 1365/10/04
http://qaseme.blog.ir/ بابل شمس قاسمی سیدمهدی سیدحشمت 1347/05/27 1362/12/06
http://safare.blog.ir/ بابل صفری امیرکلایی امیرحمزه علی اکبر 1349/05/03 1365/02/10
http://abede.blog.ir/ بابل عابدی فیروز جایی یوسف بابا 1349/05/01 1365/12/14
http://abasnjd.blog.ir/ بابل عباس نژاد سیدمحسن سیدعباس 1349/05/06 1365/11/19
http://abdee.blog.ir بابل عبدی یعقوب حسین 1350/05/09 1366/02/08
http://alipur.blog.ir/ بابل علی پور یعقوب علی شعبانعلی 1348/05/17 1367/02/14
http://qolame.blog.ir/ بابل غلامی آردی فرامرز علی 1342/05/08 1362/12/04
http://qaemy.blog.ir/ بابل قائمی امیری احمد ابوالقاسم 1342/05/15 1361/03/04
http://moamadzad.blog.ir/ بابل محمدزاده سرایی رمضان(رمضان علی) رحمان 1348/05/07 1365/01/29
http://moamadianjd.blog.ir/ بابل محمدیان نژاد حسن محمدعلی 1348/05/07 1365/01/29
http://mozzafari.blog.ir/ بابل مظفری ملکشاه رحمت الله شکرالله 1348/05/05 1364/11/27
http://merzad.blog.ir/ بابل میرزاد سیدمسلم سیدیوسف 1349/05/08 1366/02/02
http://noruzi.blog.ir/ بابل نوروزی افلاطون علی(میرزاعلی) 1351/05/09 1365/10/19
http://niazazre.blog.ir/ بابل نیازآذری اسرافیل آقابزرگ 1346/05/09 1365/04/12
http://yahyazad.blog.ir/ بابل یحیی زاده کشتلی حسین(حسینعلی) نامدارعلی 1350/05/02 1365/10/20
http://yosfian.blog.ir/ بابل یوسفیان سیدمهدی سیدابراهیم 1345/05/20 1361/05/07
http://ebrampoor.blog.ir/ بابلسر ابراهیم پور عربی سعید زین العابدین 1348/05/10 1364/12/26
http://asqri.blog.ir/ بابلسر اصغری حسینعلی علی اکبر 1346/05/23 1365/10/04
http://pahlavanpor.blog.ir/ بابلسر پهلوان پور فولادکلایی شعبانعلی سلیمان 1343/05/04 1361/02/10
http://ramzni.blog.ir/ بابلسر رمضانی  محمدکاظم(آقا رضا) احمد 1343/05/25 1361/02/10
http://alpor.blog.ir/ بابلسر علی پور دوغی کلا غلامعلی احمدعلی 1343/05/19 1361/02/10
http://qoltbr.blog.ir/ بابلسر قلی تبار عسگری عزت الله 1340/05/04 1361/01/06
http://kavyani.blog.ir/ بابلسر کاویانی علیرضا قدرت الله 1344/05/06 1360/10/04
http://mohmadi.blog.ir/ بابلسر محمدی شرمه زلفعلی حمزه علی 1348/05/03 1366/02/04
http://nooran.blog.ir/ بابلسر نورانی سیدمهدی آقاجان 1345/05/04 1359/11/05
http://yuosfy.blog.ir/ بابلسر یوسفی روشن قربان  قاسمعلی 1350/05/05 1367/04/04
http://asqarpoor.blog.ir/ بهشهر اصغرپور حسینعلی رمضانعلی 1347/05/05 1365/12/06
http://bahramee.blog.ir/ بهشهر بهرامی گرجی رمضان علی علی اصغر 1344/05/06 1360/09/23
http://amoozadi.blog.ir/ بهشهر عموزادی خلیلی باقر زین العابدین 1346/05/01 1364/11/21
http://qadiry.blog.ir/ بهشهر قدیری ساروئی یوسف حسن 1345/05/20 1362/08/01
http://amine.blog.ir/ تنکابن امینی جعفر مسیح 1344/05/22 1366/02/17
http://babakki.blog.ir/ تنکابن بابکی رحیم محمد 1347/05/18 1365/10/22
http://jorebram.blog.ir/ تنکابن جورابراهیمیان ناصر(یوسف) علی 1347/05/06 1362/12/03
http://khoshkrod.blog.ir/ تنکابن خشکرود منصوری بابک(صفرعلی) محمد 1350/05/04 1366/02/09
http://rasolian.blog.ir/ تنکابن رسولیان خشک بیجاری محسن قربانعلی(محترم) 1344/05/02 1360/04/31
http://alizadhe.blog.ir/ تنکابن علی زاده تکامجانی ایرج رحیم علی 1345/05/05 1361/09/18
http://camyab.blog.ir/ تنکابن کامیاب رمضانعلی محمد 1350/05/06 1366/12/20
http://galeen.blog.ir/ تنکابن گلین زلفی علی رضا محمدعلی 1347/05/10 1366/04/01
http://nasirii.blog.ir/ تنکابن  نصیری راد رحمانقلی علی 1343/05/07 1361/01/13
http://pelangi.blog.ir/ جویبار پلنگی کوهی خیلی محسن قلی 1347/05/08 1365/12/25
http://khalile.blog.ir/ جویبار خلیلی لاریمی علیرضا حسین 1348/05/10 1365/11/11
http://samdi.blog.ir/ جویبار صمدی سروکلایی عبدالعلی علی اکبر 1345/05/12 1362/05/02
http://alizde.blog.ir/ جویبار علی زاده منوچهر رحمت 1346/05/19 1366/02/13
http://mansr.blog.ir/ چالوس منصوری سمائی وحید محمدحسین 1348/05/01 1365/10/20
http://naqdi.blog.ir/ چالوس نقدی جیرکل حسن غلامعلی 1343/05/01 1361/04/24
http://jirde.blog.ir/ رامسر جیرده علی زاده نادر(حسین) صمد 1342/05/05 1361/01/05
http://hasnzd.blog.ir/ رامسر حسن زاده کنفگورابی مهرداد حسنعلی 1345/05/02 1362/07/29
http://alimord.blog.ir/ رامسر علی مرادی حامد  عیسی 1347/05/15 1365/10/05
http://ftokian.blog.ir/ رامسر فتوکیان رضا حسن 1344/05/01 1361/07/18
http://molamoamd.blog.ir/ رامسر ملامحمدعلی پور محمد(رامین) اسماعیل 1346/05/01 1363/12/23
http://ahadzadeh.blog.ir/ ساری احدزاده غلامرضا اسرافیل 1350/05/25 1365/10/04
http://atharii.blog.ir/ ساری اطهری بالادزایی سیدعیسی سیدحسن 1347/05/03 1365/04/12
http://jaafari.blog.ir/ ساری جعفری کردخیلی صفدر اصغر 1343/05/20 1361/02/16
http://zarari.blog.ir/ ساری ذراری سیدعلی سیدابراهیم 1343/05/08 1361/10/03
http://rashidii.blog.ir/ ساری رشیدی بهروز محمدحسین 1348/05/20 1364/11/25
http://allameh21.blog.ir/ ساری علامه محمود علی اصغر 1343/05/25 1357/08/29
http://enayatii.blog.ir/ ساری عنایتی شبکلائی غلامرضا قاسم 1344/05/28 1360/09/23
http://qavidel.blog.ir/ ساری قویدل محمد یوسف 1349/05/08 1365/10/04
http://kordsavad.blog.ir/ ساری کرد سوادکوهی ناصر عزت الله 1346/05/13 1366/01/18
http://koochaki.blog.ir/ ساری کوچکی محمد یارعلی 1347/05/17 1365/12/12
http://hadimoosavi.blog.ir  ساری موسوی الیردی میررمضان سیدرضا 1350/05/03 1367/02/22
http://abotalbi.blog.ir/ سوادکوه ابوطالبی پیرنعیمی عمران رمضان 1348/05/01 1365/04/10
http://javanmrd.blog.ir/ سوادکوه جوانمرد ذبیح الله خضرالله 1351/05/16 1366/03/30
http://kshvari.blog.ir/ سیمرغ کشوری محمد غلام حسین 1344/05/11 1361/09/02
http://rezazd.blog.ir/ فریدونکنار رضازاده سوته سیدرضا(قاسم) سیدمرتضی 1345/05/03 1364/02/15
http://ramzannjd.blog.ir/ فریدونکنار رمضان نژاد ابن یامین رجب علی 1349/05/15 1367/01/28
http://shalikr.blog.ir/ فریدونکنار شالیکار کناری علی حسین علی(علی) 1341/05/20 1361/01/05
http://qavasi.blog.ir/ فریدونکنار غواصی کناری یوسفعلی عباسعلی 1345/05/21 1362/12/05
http://yusofnjd.blog.ir/ فریدونکنار یوسف نژاد مهلبانی میرسعید سیدیوسف 1348/05/28 1366/12/23
http://janzade.blog.ir/ قائم شهر جان زاده خطیر امام علی حجت الله 1349/05/01 1365/12/14
http://joveni.blog.ir/ قائم شهر جوینی یوسف عباس 1352/05/07 1367/05/01
http://hamedy.blog.ir/ قائم شهر حمیدی آهنگرکلایی حسن غلام علی 1347/05/12 1363/08/25
http://khatti.blog.ir/ قائم شهر خطی دیزآبادی ناصر ولی  1342/05/04 1362/05/15
http://razaqan.blog.ir/ قائم شهر رزاقیان قادیکلائی ابراهیم رجب 1344/05/05 1360/10/06
http://rezei.blog.ir/ قائم شهر رضایی محمد امامقلی 1349/05/10 1367/02/23
http://sarani.blog.ir/ قائم شهر سرانی کانی قربانعلی(اسماعیل) محمدابراهیم 1342/05/06 1362/01/21
http://samade.blog.ir/ قائم شهر صمدی حسن جان شعبان 1348/05/07 1364/11/25
http://kabiree.blog.ir/ قائم شهر کبیری علی یارعلی 1347/05/29 1366/01/31
http://noruoz.blog.ir/ قائم شهر نوروز محمدی حسین نوروز محمد 1347/05/06 1367/04/04
http://hashempor.blog.ir/ قائم شهر هاشم پور قراء محمود جان ببو 1349/05/01 1365/03/11
http://qarayaq.blog.ir/ کلاردشت غرایاق زندی حسن نورالله 1347/05/01 1363/10/14
http://poryani.blog.ir/ گلوگاه پوریانی مهدی نعمت 1346/05/01 1365/11/19
http://asgarii.blog.ir/ گلوگاه عسگری قنبر رمضانعلی 1347/05/05 1364/03/24
http://smaili.blog.ir محمودآباد اسماعیلی مرتضی اکبر 1349/05/01   1366/03/31
http://darwishi.blog.ir/ محمودآباد درویشی ثانی مجتبی علی 1347/05/10 1364/11/27
http://rostmi.blog.ir/ محمودآباد رستمی مهرداد یوسف 1345/05/05 1364/01/07
http://kasiri.blog.ir/ محمودآباد کثیری علی اصغر محمد 1346/05/03 1365/10/09
http://doostdar21.blog.ir/ میاندرود دوستدار حبیب حمید 1343/05/06 1360/12/10
http://moafee.blog.ir/ میاندرود معافی چراتی سیف الله عباس 1349/05/01 1367/04/31
http://srezay.blog.ir/ نکا رضایی میانگله سیداسماعیل سیدمرتضی 1347/05/19 1365/11/03
http://zafare.blog.ir/ نکا زعفری ملکشاه محمدرضا محمدعلی 1349/05/19 1367/02/03
http://sadrii.blog.ir/ نکا صدری گل خیلی فرزاد علیجان 1348/05/02 1365/12/12
http://hosabdi.blog.ir/ نکا عبدی خانه سری حسین عیسی 1344/05/02 1361/08/14
http://divsalar.blog.ir/ نور دیوسالار پرویز(غفار) رجب  1346/05/01 1361/06/24
http://alepr.blog.ir/ نور علی پور ارسلان(امیر) علی 1346/05/03 1362/07/20
http://qomii.blog.ir/ نوشهر قمی اویلی احسان الله فرهاد 1349/05/15 1362/07/27

نظرات (۰)
هيچ نظري هنوز ثبت نشده است

ارسال نظر

ارسال نظر آزاد است، اما اگر قبلا در بیان ثبت نام کرده اید می توانید ابتدا وارد شوید.
شما میتوانید از این تگهای html استفاده کنید:
<b> یا <strong>، <em> یا <i>، <u>، <strike> یا <s>، <sup>، <sub>، <blockquote>، <code>، <pre>، <hr>، <br>، <p>، <a href="" title="">، <span style="">، <div align="">
تجدید کد امنیتی

پيوندهاي اصلي