۰

ولادت های شهریور

سایت شهرستان نام خانوادگی نام نام پدر تاریخ تولد تاریخ شهادت
http://ahmadzad.blog.ir/ آمل احمدزاده  سید احمد عبدالله 1350/06/30 1362/12/12
http://ahmadirad.blog.ir/ آمل احمدی راد محمد علی اکبر 1348/06/30 1364/12/22
http://amany.blog.ir/ آمل امانی عباس حسن 1346/06/09 1365/06/25
http://amirpor.blog.ir/ آمل امیرپور قلی(علی) اسدالله 1346/06/30 1364/11/25
http://taqizade.blog.ir/ آمل تقی زاده سیدمرتضی(مصطفی) سیدجعفر 1347/06/03 1361/08/17
http://tavakkoly.blog.ir/ آمل توکلی نورالله قاسم 1342/06/10 1361/08/17
http://javadian.blog.ir/ آمل جوادیان سیدجواد ناصر 1350/06/01 1367/03/04
http://hasanzad.blog.ir/ آمل حسن زاده حسن عبدالله 1347/06/05 1364/12/21
http://haqighat.blog.ir/ آمل حقیقت اسدالله لطف الله 1347/06/18 1362/09/07
http://khatibe.blog.ir/ آمل خطیبی ابراهیم رمضان 1347/06/01 1364/04/14
http://zakaryanjad.blog.ir/ آمل ذکریا نژاد حسین قربانعلی 1349/06/10 1365/10/04
http://zareie.blog.ir/ آمل زارعی عباد رحمت 1348/06/04 1366/06/02
http://zeratgar.blog.ir/ آمل زراعتگر حسین محمد 1346/06/10 1364/01/08
http://seyfii.blog.ir/ آمل سیفی واسکس سیدولی حسین 1346/06/07 1365/10/04
http://sadeqe.blog.ir/ آمل صادقی علی احمد 1349/06/30 1365/10/20
http://sadeghe.blog.ir/ آمل صادقی محمدمهدی عباسعلی 1350/06/31 1366/01/19
http://sadeqee.blog.ir/ آمل صادقی پاشا داریوش عبدالله 1349/06/30 1365/10/22
http://zaeefi.blog.ir/