۰

ولادت های تیر

سایت شهرستان نام خانوادگی نام نام پدر تاریخ تولد تاریخ شهادت
http://esmaieli.blog.ir/ آمل اسماعیلی احمدعلی مهدی 1346/04/06 1367/03/04
http://amirkola.blog.ir/ آمل امیرکلایی محمد اسماعیل 1342/04/20 1362/07/30
http://bozorge.blog.ir/ آمل بزرگی حسن معصوم 1343/04/09 1361/03/17
http://jalalee.blog.ir/ آمل جلالی سیدحسن سیدموسی 1346/04/15 1361/02/12
http://habibzad.blog.ir/ آمل حبیب زاده حجت الله(علی اصغر) علی اکبر 1352/04/05 1367/03/03
http://rezay.blog.ir/ آمل رضایی محمدرضا محسن 1346/04/08 1362/12/05
http://seyfe.blog.ir/ آمل سیفی احمد علی اصغر 1348/04/20 1367/03/04
http://shabane.blog.ir/ آمل شعبانی محمد آقاجان 1346/04/10 1362/06/26
http://naieji.blog.ir/ آمل نائیجی احمد تقی 1346/04/02 1364/12/29
http://asade.blog.ir/ بابل اسدی امیری عسگری ابوالقاسم 1346/04/03 1365/02/10
http://asabi.blog.ir/ بابل اصحابی سیدجمال الدین سیدعلی اصغر 1346/04/28 1362/08/01
http://bazpich.blog.ir/ بابل بازپیچ عباس علی رجب علی 1343/04/02 1362/12/13
http://bakhsh.blog.ir/ بابل بخش ملکی مجتبی عباس 1350/04/05 1365/12/12
http://barzegr.blog.ir/ بابل برزگر علی رجبعلی 1346/04/07 1360/06/07
http://jabarnia.blog.ir/ بابل جبارنیا چناری رحمت الله نوروزعلی 1349/04/20 1365/10/04
http://jebraiel.blog.ir/ بابل جبرئیلی طلوتی جعفر علی 1350/04/17 1366/01/18
http://chavoshe.blog.ir/ بابل چاوشی امیری سیدعباس سیدتقی 1347/04/01 1364/11/21
http://hajnataj.blog.ir/ بابل حاجی نتاج املجی رحمان محمدشفیع 1349/04/10 1365/02/21
http://hasannataj.blog.ir/ بابل حسن نتاج جلودار زین العابدین قربان 1346/04/03 1362/12/05
http://davodpor.blog.ir/ بابل داودپور خشکرودی فریبرز(مظاهر) حبیب الله 1344/04/09 1361/08/22
http://rasoolian.blog.ir/ بابل رسولیان شیادهی محمدتقی رمضان علی 1345/04/02 1362/12/06
http://rafii.blog.ir/ بابل رفیعی کشتلی مهرداد حسن جان 1342/04/20 1361/12/19
http://seyedy.blog.ir/ بابل سیدی اندی سیدکمال سیداحمد 1348/04/09 1367/01/06
http://taleshian.blog.ir/ بابل طالشیان جلودار حسین علی جعفر 1344/04/17 1360/07/05
http://qolamhoszad.blog.ir/ بابل غلام حسین زاده محمد محمدابراهیم 1348/04/09 1365/10/04
http://kazemee.blog.ir/ بابل کاظمی جواد محمدتقی 1341/04/08 1361/04/23
http://karemy.blog.ir/ بابل کریمی فیروزجایی قاسم اسماعیل 1348/04/09 1365/07/16
http://mohsenee.blog.ir/ بابل محسنی سیدحسین سیدمحمد 1349/04/20 1365/10/04
http://moamadian.blog.ir/ بابل محمدیان سیدی بیژن سیف الله 1343/04/01 1361/04/23
http://mostfapor.blog.ir/ بابل مصطفی پور محمد احمد 1349/04/08 1364/11/22
http://mehrii.blog.ir/ بابل مهری فیروزجایی ناصر علی آقا 1348/04/02 1364/12/02
http://nadere.blog.ir/ بابل نادری  شیاده حسین علی 1350/04/05 1367/05/02
http://hashmi.blog.ir/ بابل هاشمی کروئی سیدرحیم سیدنامدار 1346/04/04 1362/12/06
http://hdayat.blog.ir/ بابل هدایت زاده گنجی حسن گل ببو 1347/04/02 1365/12/10
http://homayonzad.blog.ir/ بابل همایون زاده محمدعلی شعبان 1344/04/02 1361/12/05
http://babian.blog.ir/ بابلسر بابائیان مشهد سر اسماعیل رحیم 1345/04/14 1362/12/05
http://babantj.blog.ir/ بابلسر بابانتاج کاسگری عزیزالله عظیم 1343/04/03 1361/04/25
http://zakrian.blog.ir/ بابلسر ذاکریان عزیزی محمداسماعیل ذکریا 1345/04/02 1361/04/24
http://rasolintj.blog.ir/ بابلسر رسولی نتاج میری مرتضی عبدالغنی 1348/04/08 1367/03/23
http://qolamntj.blog.ir/ بابلسر غلام نتاج عربی علیرضا(حسین) غلامرضا 1344/04/02 1362/07/21
http://qolamnjd.blog.ir/ بابلسر غلام نژاد مهدی غلامعلی 1344/04/11 1360/04/20
http://mosvnjd.blog.ir/ بابلسر موسوی نژاد سیدحسین سیدجلیل 1347/04/05 1364/12/18
http://eshaqian.blog.ir/ بهشهر اسحاقیان علی اکبر غلامعلی 1347/04/25 1365/10/20
http://asqare.blog.ir/ بهشهر اصغری گرجی محمدجواد علی اصغر