۰

ولادت های اردیبهشت

سایت شهرستان نام خانوادگی نام نام پدر تاریخ تولد تاریخ شهادت
http://alialoo.blog.ir/ آمل آلو معصوم علی قاسم 1345/02/15 1361/02/18
http://bozorgahmadi.blog.ir/ آمل احمدی بزرگ احمد 1349/02/03 1365/12/14
http://tavasoli.blog.ir/ آمل توسلی مقدم سیدمرتضی عزت الله 1344/02/02 1361/02/02
http://saqafi.blog.ir/ آمل ثقفی مجتبی محمد 1352/02/09 1366/02/01
http://shokre.blog.ir/ آمل شکری فیروزکلایی لطف الله شعبان 1345/02/05 1361/09/02
http://mohamdy.blog.ir/ آمل محمدی شاهاندشتی مسلم عباس 1343/02/10 1361/04/31
http://yosofe.blog.ir/ آمل یوسفی تیمور علی محمد 1348/02/03 1365/10/04
http://araeian.blog.ir/ بابل آرائیان صفدر قلی 1347/02/17 1366/02/05
http://esmalzade.blog.ir/ بابل اسماعیل زاده احمدعلی محمداسماعیل 1346/02/20 1365/10/22
http://emamqoli.blog.ir/ بابل امام قلی تبار نعمت رضا رضا 1341/02/28 1360/07/05
http://amiryan.blog.ir/ بابل امیریان محمد حسین 1347/02/02 1365/10/04
http://hasanzadd.blog.ir/ بابل حسن زاده قصاب ذبیح الله عبدالله 1342/02/25 1362/08/01
http://hoseinnejd.blog.ir/ بابل حسین نژاد سیدصالح سیدجلیل 1343/02/06 1361/08/05
http://khbiri.blog.ir/ بابل خبیری سیدصمد سیدجعفر 1341/02/02 1361/03/08
http://zabihz.blog.ir/ بابل ذبیح زاده پاشا حبیب الله علی 1346/02/28 1365/02/17
http://razaqi.blog.ir/ بابل رزاقی شش پلی قدرت الله(قدرت) عبدالوهاب 1346/02/08 1365/04/12
http://rezaai.blog.ir/ بابل رضایی مقدم محمدعلی اصغر 1347/02/08 1365/11/11
http://salhi.blog.ir/ بابل صالحی گودرزی سیدصمد(شریف) گت آقا 1340/02/03 1357/08/15
http://tamasb.blog.ir/ بابل طهماسب زاده فیروز نوروز 1343/02/01 1361/04/24
http://amoian.blog.ir/ بابل عموییان درزی غلامرضا اباذر 1344/02/05 1362/12/28
http://qanei.blog.ir/ بابل قانعی علی اکبر محمدتقی 1350/02/15 1365/12/14
http://qoretshian.blog.ir/ بابل قریشیان سیدجعفر سیدابوالحسن 1348/02/05 1364/12/23
http://kordee.blog.ir/ بابل کردی مرتضی روح الله 1338/02/05 1357/10/25
http://gavzan.blog.ir/ بابل گاوزن قربان شجاع 1343/02/02 1362/08/01
http://momadtabar.blog.ir/ بابل محمدتبار شش پلی حسنعلی(حسن) گل محمد 1347/02/05 1365/04/12
http://mortzavi.blog.ir/ بابل مرتضوی جلودار سیدمهدی(صمد) میرباقر 1345/02/08 1362/09/03
http://moqimpor.blog.ir/ بابل مقیم پور بیژنی امید ناصر 1347/02/09 1365/04/13
http://nasrolahi.blog.ir/ بابل نصراللهی هریکنده ای داود علی اکبر 1343/02/09 1360/08/28
http://vahdian.blog.ir/ بابل واحدیان مهدی رمضان 1343/02/12 1360/09/20
http://vosooqi.blog.ir/ بابل وثوقی علیرضا حسینجان 1343/02/01 1361/05/07
http://yaqobi.blog.ir/ بابل یعقوبی حر رمضان علی 1345/02/25 1363/12/26
http://pashna.blog.ir/ بابلسر پاشنا محمد حسین 1344/02/11 1363/06/02
http://khodadai.blog.ir/ بابلسر خدادادی دهنه سری صابر حسن 1340/02/30 1359/11/18
http://shabantj.blog.ir/ بابلسر شعبان نتاج عزیزی قاسم موسی 1342/02/20 1361/01/04
http://shirkhan.blog.ir/ بابلسر شیرخانی کله بستی مرتضی ابراهیم 1347/02/09 1365/04/10
http://safarpor.blog.ir/ بابلسر صفرپور عربی یوسفعلی رجبعلی 1342/02/02 1361/04/24
http://mardanzd.blog.ir/ بابلسر مردان زاده محمدیوسف ابراهیم 1345/02/11 1362/07/26
http://molayi.blog.ir/ بابلسر مولایی محمدجواد جلال الدین 1350/02/15 1366/12/28
http://bazrkar.blog.ir/ بهشهر بذرکار محمدحسن علی نقی 1349/02/10 1365/04/14
http://chuupan.blog.ir/ بهشهر چوپان گرجی عبدالعلی محمدعلی 1347/02/01 1366/06/17
http://habibpor.blog.ir/ بهشهر حبیب پور علی اکبر محمد 1346/02/03 1361/04/24
http://daryaii.blog.ir/ بهشهر دریایی عباس علی مرحوم علی 1349/02/01 1366/12/27
http://deindar.blog.ir/ بهشهر دیندار رستمی جعفر ابوالقاسم 1343/02/01 1361/04/31
http://rezghi.blog.ir/ بهشهر رزقی رستمی رزاقعلی سلیم 1341/02/19 1361/01/04
http://rasole.blog.ir/ بهشهر رسولی رضاعلی رحمان 1347/02/09 1363/12/21
http://rohii.blog.ir/ بهشهر روحی اسماعیل ذبیح الله 1347/02/01 1364/06/01
http://seruj.blog.ir/ بهشهر سراج حمید محمدقلی 1348/02/01 1363/05/17
http://alame.blog.ir/ بهشهر عالمی محمدرضا محمد 1349/02/23 1366/04/01
http://abdolahe.blog.ir/ بهشهر عبداللهی تروجنی سیدابراهیم اسماعیل 1348/02/17 1365/10/19
http://falahaty.blog.ir/ بهشهر فلاحتی رباطی حسن محمدحسین 1349/02/19 1364/05/03
http://coohestan.blog.ir/ بهشهر کوهستانی غلامعلی قنبر 1343/02/12 1360/10/05
http://nasimy.blog.ir بهشهر نسیمی مهدی(محمد مهدی) نعمت الله 1347/02/24 1364/11/22
http://aminchoet.blog.ir/ تنکابن امین چورته داوود محمدعلی 1342/02/01 1360/09/19
http://dohezare.blog.ir/ تنکابن دوهزاری یزدانقلی رضاقلی 1347/02/15 1364/03/04
http://saydi.blog.ir/ تنکابن سیدی حمیدرضا احسان الله 1351/02/10 1366/12/16
http://sayade.blog.ir/ تنکابن صیادی بهروز حسن 1343/02/17 1360/10/12
http://mohads.blog.ir/ تنکابن محدث دیلمی محمد علی 1348/02/21 1364/03/25
http://hashmmi.blog.ir/ تنکابن هاشمی فیروز نعمت الله 1345/02/01 1361/01/07
http://akbarkamal.blog.ir/ تنکابن  اکبرکمالی مجید حبیب اله 1346/02/02 1365/10/23
http://ranjbr.blog.ir/ جویبار رنجبر دونچالی عین الله خیرالله 1348/02/04 1364/12/20
http://faqihi.blog.ir/ جویبار فقیهی محمد غلام حسین 1343/02/02 1360/03/02
http://falla.blog.ir/ جویبار فلاح سیدزین العابدینی شعبان برارجان 1343/02/08 1362/05/09
http://qasmi.blog.ir/ جویبار قاسمی سیدجمال الدین سیدمصطفی 1344/02/05 1361/09/04
http://qanbarpor.blog.ir/ جویبار قنبرپور سراجی علی رضا محمد 1344/02/05 1363/08/19
http://kamanyan.blog.ir/ جویبار کمانیان کردکلائی حسین علی اصغر 1347/02/09 1365/12/12
http://alebram.blog.ir/ چالوس آل ابراهیم نجم الدین آقا بزرگ 1343/02/02 1363/12/22
http://jafarnavz.blog.ir/ چالوس جعفرنواز رازلیقی علیرضا رضا 1344/02/09 1361/08/16
http://hosnjd.blog.ir/ چالوس حسین نژاد میرک محله محمدرضا عبدالحسین 1347/02/05 1362/05/08
http://kasiry.blog.ir/ چالوس کثیری نبی الله احمد 1341/02/15 1361/06/18
http://harsij.blog.ir/ چالوس هرسیج مهدی احمد 1349/02/05 1365/10/04
http://porostmi.blog.ir/ رامسر پوررستمی محمدخسرو یوسف 1349/02/22 1366/02/06
http://ansarii.blog.ir/ ساری انصاری محمد رضا 1343/02/15 1361/02/10
http://hadadii.blog.ir/ ساری حدادی ابوالقاسم(قاسم ) ذکریا 1348/02/06 1362/08/05
http://ranjbarr.blog.ir/ ساری رنجبر پرویج آبادی عباس شیدالله 1347/02/01 1365/10/22
http://sayedii.blog.ir  ساری سیدی ایزدی سیدابراهیم سیدبابا 1351/02/02 1366/03/31
http://safaralizade.blog.ir  ساری صفرعلی زاده خلیل حسین 1344/02/02  1361/10/03
http://alishah.blog.ir/ ساری عالیشاه صفرعلی جعفر 1348/02/01 1365/12/13
http://azizii.blog.ir/ ساری عزیزی کلکناری محمود حسین  1347/02/01 1366/02/20
http://alamdar21.blog.ir/ ساری علمدار ساروی سیدمحمود سیدسعید 1346/02/01 1364/11/21
http://faraje.blog.ir/ ساری فرجی ماهفروزی عباسعلی عبدالعلی 1342/02/02 1362/05/20
http://nasrollahzadeh.blog.ir/ ساری نصرالله زاده خوشابی یوسف غلامعلی 1348/02/01 1366/01/31
http://galoogahi.blog.ir/ ساری / نیامده گلوگاهی قربان علی عزیزالله 1341/02/24 1357/10/28
http://golmaii.blog.ir/ ساری / نیامده گلمایی محمدجواد سیدکاظم 1348/02/05 1357/08/29
http://akbri.blog.ir/ سیمرغ اکبری سیدمحسن سیدجلال 1348/02/01 1363/01/05
http://hdadi.blog.ir/ سیمرغ حدادی سلیمان علی 1349/02/07 1365/10/20
http://razaqin.blog.ir/ سیمرغ رزاقیان باباعلی عباسعلی 1342/02/30 1361/08/16
http://hosene.blog.ir/ عباس آباد حسینی روشن حجت الله علی 1349/02/05 1366/02/10
http://poorali.blog.ir/ فریدونکنار پورعلی علیرضا(اصغر) نورالله 1350/02/03 1365/11/03
http://shookri.blog.ir/ فریدونکنار شکری نقی موسی 1349/02/15 1365/10/04
http://mohamadii.blog.ir/ فریدونکنار محمدی قربان(وحدت) حاج آقا 1344/02/04 1361/05/05
http://nooori.blog.ir/ فریدونکنار نوری کناری محمود رمضانعلی 1347/02/03 1364/11/21
http://astian.blog.ir/ قائم شهر آستیان عیسی(عزیز) محمدعلی 1346/02/08 1365/02/04
http://bzorgi.blog.ir/ قائم شهر بزرگی کاسگری علی رضا احمد 1347/02/26 1365/10/23
http://panhande.blog.ir/ قائم شهر پناهنده محمدمهدی محمود 1349/02/01 1367/03/03
http://jafaryan.blog.ir/ قائم شهر جعفریان کفشگرکلائی حسن موسی 1349/02/16 1365/12/12
http://sadatnia.blog.ir/ قائم شهر سادات نیا سیدجلال میراعظم 1342/02/11 1361/08/15
http://solemani.blog.ir/ قائم شهر سلیمی واسوکلائی قدرت الله نورمحمد 1349/02/10 1366/02/03
http://qazizde.blog.ir/ قائم شهر قاضی زاده میرسعید میرصدر 1347/02/02 1365/10/24
http://rodgar.blog.ir/ کلاردشت رودگر صفاری حجت هوشنگ 1345/02/01 1362/12/05
http://amozadi.blog.ir/ گلوگاه عموزادی مهدیرجی اسماعیل حسن علی 1347/02/21 1365/11/03
http://kolbadinjd.blog.ir/ گلوگاه کلبادی نژاد قربانعلی رحمت 1351/02/10 1365/10/19
http://mojard.blog.ir/ گلوگاه مجرد لمراسکی حسین علی اکبر 1344/02/01 1362/01/21
http://mamodjnlo.blog.ir/ گلوگاه محمودجانلو هوشنگ محمدباقر 1342/02/01 1360/10/12
http://mamodlo.blog.ir/ گلوگاه محمودجانلو محمود اسکندر 1342/02/20 1361/01/05
http://fatahii.blog.ir/ محمودآباد فتاحی حسین رمضان 1348/02/04 1364/01/17
http://kyani.blog.ir/ محمودآباد کیانی محمدرضا علی اکبر 1350/02/10 1367/01/05
http://dastarband.blog.ir/ میاندرود دستاربندان باباجان غفار 1343/02/20 1362/05/15
http://amady.blog.ir/ نکا احمدی اطربی احمد حیدر 1346/02/02 1362/12/04
http://bdavi.blog.ir/ نکا بدوی میانگله اکبر شعبانعلی 1351/02/02 1365/11/07
http://hoszd.blog.ir/ نکا حسین زاده میانگله حبیب رمضان 1350/02/03 1365/04/13
http://hoseny.blog.ir/ نور حسینی سیدمصطفی سیدقربان 1347/02/02 1363/02/07
http://roodgar.blog.ir/ نوشهر رودگربالوچ محمدمهدی(مهدی) مسلم 1343/02/03 1361/01/02

نظرات (۰)
هيچ نظري هنوز ثبت نشده است

ارسال نظر

ارسال نظر آزاد است، اما اگر قبلا در بیان ثبت نام کرده اید می توانید ابتدا وارد شوید.
شما میتوانید از این تگهای html استفاده کنید:
<b> یا <strong>، <em> یا <i>، <u>، <strike> یا <s>، <sup>، <sub>، <blockquote>، <code>، <pre>، <hr>، <br>، <p>، <a href="" title="">، <span style="">، <div align="">
تجدید کد امنیتی

پيوندهاي اصلي