۰

شهادت های دی

سایت شهرستان نام خانوادگی نام نام پدر تاریخ تولد تاریخ شهادت
http://aqasipor.blog.ir/ آمل آقاسی پوردوغی کلایی علی(خانعلی) علی اصغر 1349/03/03 1365/10/04
http://ebrahimzad.blog.ir/ آمل ابراهیم زاده ملایی جانعلی شعبانعلی 1348/09/03 1366/10/10
http://pejavand.blog.ir/ آمل پژاوند هادی محمد 1345/12/27 1362/10/11
http://heidare.blog.ir/ آمل حیدری آهنگری تقی جانبرار 1349/12/02 1365/10/04
http://zakaryanjad.blog.ir/ آمل ذکریا نژاد حسین قربانعلی 1349/06/10 1365/10/04
http://seyfii.blog.ir/ آمل سیفی واسکس سیدولی حسین 1346/06/07 1365/10/04
http://sadeqe.blog.ir/ آمل صادقی علی احمد 1349/06/30 1365/10/20
http://sadeqee.blog.ir/ آمل صادقی پاشا داریوش عبدالله 1349/06/30 1365/10/22
http://asgare.blog.ir/ آمل عسگری مسعود محمدابراهیم 1341/03/07 1360/10/10
http://alipor.blog.ir/ آمل علی پور علی اصغر ذکریا 1347/03/04 1361/10/02
http://alizadh.blog.ir/ آمل علی زاده قاسم جانعلی 1346/01/05 1364/10/14
http://keyqobad.blog.ir/ آمل کیقبادی اوسط الله(اسد) عباس 1349/03/01 1365/10/22
http://mahdaavi.blog.ir/ آمل مهدوی نیاکی منصور(ارسلان) سیداحمد 1346/01/03 1365/10/04
http://niczad.blog.ir/ آمل نیک زاد نورعلی محمدعلی 1345/03/02 1365/10/21
http://yosofe.blog.ir/ آمل یوسفی تیمور علی محمد 1348/02/03 1365/10/04
http://aqaee.blog.ir/ بابل آقایی دیوکلایی سیدباقر سیدمحمد 1348/06/01 1365/10/04
http://ebramian.blog.ir/ بابل ابراهیمیان سیدمحمود سیدخلیل 1348/09/14 1365/10/05
http://esmalzade.blog.ir/ بابل اسماعیل زاده احمدعلی محمداسماعیل 1346/02/20 1365/10/22
http://amanee.blog.ir/ بابل امانی علی امان الله 1341/08/12 1360/10/12
http://amiryan.blog.ir/ بابل امیریان محمد حسین 1347/02/02 1365/10/04
http://bahmane.blog.ir/ بابل بهمنی محمدکریم مرتضی 1347/03/03 1364/10/21
http://jabarnia.blog.ir/ بابل جبارنیا چناری رحمت الله نوروزعلی 1349/04/20 1365/10/04
http://hajmirza.blog.ir/ بابل حاجی میرزایی سیدمهدی سیدسیف الله 1349/08/03 1365/10/04
http://hosenee.blog.ir/ بابل حسینی تالاری سیدحسین سیدیحیی 1348/00/00 1365/10/19
http://hosenii.blog.ir/ بابل حسینی تالاری سیدجواد سیدجمال 1348/03/02 1365/10/19
http://dadashe.blog.ir/ بابل داداشی دیوکلایی عباس اسماعیل 1347/06/07 1365/10/04
http://davody.blog.ir/ بابل داودی رجبعلی اسماعیل 1347/05/09 1365/10/04
http://rasekhazm.blog.ir/ بابل راسخ عزم مهرداد حسین 1349/01/07 1365/10/04
http://razaqian.blog.ir/ بابل رزاقیان سیدناصر میرحسین 1348/10/09 1365/10/04
http://rostamzad.blog.ir/ بابل رستم زاده گنجی علی اصغر علی اکبر 1346/10/08 1365/10/30
http://rezvany.blog.ir/ بابل رضوانی دیوکلایی سیدحسن سیدابوالقاسم 1349/01/08 1365/10/04
http://ramzanjad.blog.ir/ بابل رمضان نژاد رمی نورورزعلی رجبعلی 1349/08/04 1365/10/19
http://shakere.blog.ir/ بابل شاکری صادق مهران 1349/05/11 1365/10/04
http://shabanpor.blog.ir/ بابل شعبان پورآقاملکی محمد عقیل 1348/12/25 1365/10/19
http://shabanzad.blog.ir/ بابل شعبان زاده مصطفی غلامحسن 1349/10/05 1365/10/04
http://shocre.blog.ir/ بابل شکری غلام رضا عباس 1339/11/05 1357/10/08
http://sokohi.blog.ir/ بابل شکوهی کوچکسرائی مصطفی محمدعلی 1346/06/05 1365/10/04
http://shirnia.blog.ir/ بابل شیرنیا پاریجانی فرامرز محمدابراهیم 1348/11/08 1365/10/26
http://talbintj.blog.ir/ بابل طالبی نتاج دیو کلائی حسین رمضان 1347/01/01 1365/10/22
http://alineya.blog.ir/ بابل علی نیا نقی محمدصادق 1345/06/03 1365/10/04
http://qolamhoszad.blog.ir/ بابل غلام حسین زاده محمد محمدابراهیم 1348/04/09 1365/10/04
http://qorbany.blog.ir/ بابل قربانی آهنگر سیف الله علی 1342/00/00 1357/10/07
http://karamadpish.blog.ir/ بابل کارآمدپیشه یونس ابوالقاسم 1348/10/09 1365/10/20
http://kazemtabr.blog.ir/ بابل کاظم تبار درزی قربان محمدکاظم 1348/03/02 1365/10/04
http://kordee.blog.ir/ بابل کردی مرتضی روح الله 1338/02/05 1357/10/25
http://graiil.blog.ir/ بابل گرائیلی درونکلا احمدرضا رمضانعلی 1351/06/30 1365/10/04
http://mohsenee.blog.ir/ بابل محسنی سیدحسین سیدمحمد 1349/04/20 1365/10/04
http://mosavii.blog.ir/ بابل موسوی روشن سیدقاسم سیدمهدی 1349/03/03 1365/10/19
http://najafzad.blog.ir/ بابل نجف زاده مهدی نجف علی 1348/03/02 1365/10/04
http://naqave.blog.ir/ بابل نقوی محمدرضا احمد 1353/06/17 1365/10/04
http://noruzi.blog.ir/ بابل نوروزی افلاطون علی(میرزاعلی) 1351/05/09 1365/10/19
http://valialah.blog.ir/ بابل ولی اللهی ملکشاه یدالله علی 1346/09/04 1365/10/04
http://hashmy.blog.ir/ بابل هاشمی هریکنده میرابوطالب میرقربان 1347/12/03 1365/10/04
http://yahyapor.blog.ir/ بابل یحیی پور گنجی علی اصغر شعبان علی 1350/10/02 1365/10/19
http://yahyazad.blog.ir/ بابل یحیی زاده کشتلی حسین(حسینعلی) نامدارعلی 1350/05/02 1365/10/20
http://aqaii.blog.ir/ بابلسر آقایی تمرداش الله قلی میرزایار 1350/00/00 1365/10/27
http://asqri.blog.ir/ بابلسر اصغری حسینعلی علی اکبر 1346/05/23 1365/10/04
http://bozorgtbr.blog.ir/ بابلسر بزرگ تبار اسی محمد مرتضی 1349/06/05 1365/10/04
http://jahanyan.blog.ir/ بابلسر جهانیان بهنمیری غلامعلی باباجانی 1347/01/06 1365/10/22
http://hsiny.blog.ir/ بابلسر حسینی سیدمرتضی محمدعلی 1346/10/03 1365/10/20
http://khoramian.blog.ir/ بابلسر خرمیان قربانعلی محمداسماعیل 1348/12/23 1365/10/21
http://sharfi.blog.ir/ بابلسر شریفی عبدالله محمداسماعیل 1341/09/25 1359/10/27
http://kavyani.blog.ir/ بابلسر کاویانی علیرضا قدرت الله 1344/05/06 1360/10/04
http://karimnsb.blog.ir/ بابلسر کریم نسب کبوتردانی حسن حسین 1349/06/04 1365/10/04
http://gorjian.blog.ir/ بابلسر گرجیان مهلبانی حسن رمضانعلی 1350/03/09 1365/10/21
http://gilany.blog.ir/ بابلسر گیلانی محمدرضا(منوچهر) شعبان 1349/11/27 1365/10/21
http://nematzad.blog.ir/ بابلسر نعمت زاده جانعلی ابوالقاسم 1348/01/30 1365/10/21
http://ebramnjd.blog.ir/ بهشهر ابراهیم نژاد گرجی ابراهیم   نجف 1350/12/23 1365/10/29
http://ahmde.blog.ir/ بهشهر احمدی محمدعلی داود 1347/06/02 1365/10/21
http://eshaq.blog.ir/ بهشهر اسحاقی گرجی عبدالرحمان رجبعلی 1350/03/24 1365/10/19
http://eshaqian.blog.ir/ بهشهر اسحاقیان علی اکبر غلامعلی 1347/04/25 1365/10/20
http://asdee.blog.ir/ بهشهر اسدی صفر ابوالقاسم 1343/06/2 1360/10/12
http://asaadi.blog.ir/ بهشهر اسعدی علی ذبیح الله 1344/06/20 1365/10/19
http://baloii.blog.ir/ بهشهر بالوئی حسینعلی اصغر 1349/09/01 1365/10/04
http://jabaree.blog.ir/ بهشهر جباری علی(فرض علی) صفر 1349/01/01 1365/10/22
http://jafri.blog.ir/ بهشهر جعفری ساروئی فرزاد رمضان 1347/12/20 1365/10/04
http://hesamy.blog.ir/ بهشهر حسامی رستمی علی شعبانعلی 1347/09/21 1365/10/19
http://hosyni.blog.ir/ بهشهر حسینی رستمی سیدعباس سیدجلال 1347/06/30 1365/10/19
http://doroodi.blog.ir/ بهشهر درودی محمود نوروز علی 1346/08/09 1364/10/04
http://dostdari.blog.ir/ بهشهر دوستداری حجت شعبان 1345/11/20 1360/10/08
http://rzaee.blog.ir/ بهشهر رضائی  رجب علی محمدعلی 1347/07/05 1365/10/21
http://rzaii.blog.ir/ بهشهر رضایی صفرعلی علی خان 1347/06/01 1365/10/04
http://rayatpnah.blog.ir/ بهشهر رعیت پناه یدالله بهرام 1343/01/01 1360/10/18
http://zbardast.blog.ir/ بهشهر زبردست رستمی حسن محمد ابراهیم 1346/06/18 1365/10/29
http://saiedi.blog.ir/ بهشهر سعیدی رحمت صمد 1347/01/01 1365/10/04
http://abesi.blog.ir/ بهشهر عابثی گرجی یونس علی اکبر 1347/04/29 1365/10/04
http://alishahe.blog.ir/ بهشهر عالیشاهی نورالله رمضان 1349/01/01 1365/10/19
http://abdolahe.blog.ir/ بهشهر عبداللهی تروجنی سیدابراهیم اسماعیل 1348/02/17 1365/10/19
http://asqarpur.blog.ir/ بهشهر عسگری پور محمود جبرئیل 1347/03/10 1365/10/18
http://aqili.blog.ir/ بهشهر عقیلی کوهستانی علی  قاسمعلی 1349/01/01 1365/10/04
http://alepor.blog.ir/ بهشهر علیپور گرجی علی اکبر اسحاق 1346/01/14 1365/10/19
http://farmani.blog.ir/ بهشهر فرمنی عباس علی حسینقلی 1347/07/16 1365/10/04
http://fendrski.blog.ir/ بهشهر فندرسکی محمود سلطانعلی 1351/04/01 1365/10/04
http://coohestan.blog.ir/ بهشهر کوهستانی غلامعلی قنبر 1343/02/12 1360/10/05
http://godarzy.blog.ir/ بهشهر گودرزی حمیدرضا رضی 1348/08/19 1365/10/04
http://mohamadpor.blog.ir/ بهشهر محمدپور سابقی علی محمد 1348/06/20 1365/10/04
http://mostafave.blog.ir/ بهشهر مصطفوی گرجی سیدمهدی سیدتقی 1349/10/28 1365/10/29
http://mosve.blog.ir/ بهشهر موسوی الازری سیدکاظم میرقربان 1347/03/20 1364/10/12
http://nikzd.blog.ir/ بهشهر نیک زاد طهرانی رضا مسیب 1345/03/10 1365/10/23
http://valizd.blog.ir/ بهشهر ولی زاده محمدرضا جعفر 1349/03/01 1365/10/21
http://akbarkamal.blog.ir/ تنکابن  اکبرکمالی مجید حبیب اله 1346/02/02 1365/10/23
http://babakki.blog.ir/ تنکابن بابکی رحیم محمد 1347/05/18 1365/10/22
http://hajipor.blog.ir/ تنکابن حاجی پور محمدصالح حشمت الله 1347/09/02 1365/10/04
http://khuni.blog.ir/ تنکابن خانی الموتی عزیز عزت الله 1346/01/01 1365/10/19
http://salibi.blog.ir/ تنکابن سلیبی سیدمجید سیدعباس 1350/01/01 1365/10/04
http://sayade.blog.ir/ تنکابن صیادی بهروز حسن 1343/02/17 1360/10/12
http://kshavarzi.blog.ir/ تنکابن کشاورزی شهرزاد(شهریار) محمد 1347/01/05 1365/10/04
http://mirmoamad.blog.ir/ تنکابن میرمحمد کامران ضرغام 1350/04/21 1366/10/12
http://yunsian.blog.ir/ تنکابن یونسیان کاظم(ضیاء) یوسفعلی 1349/04/08 1365/10/04
http://chopane.blog.ir/ جویبار چوپانی جویباری ذکرالله رجبعلی 1347/03/04 1365/10/04
http://rahmni.blog.ir/ جویبار رحمانی سراجی مسعود مهدی 1345/03/14 1365/10/04
http://tabare.blog.ir/ جویبار طبری جویباری حسین نادعلی 1348/06/09 1365/10/04
http://fallh.blog.ir/ جویبار فلاح شهابی رمضان علی جانعلی 1344/09/20 1362/10/16
http://medanlo.blog.ir/ جویبار مدانلو شورکائی صمد احمد 1350/04/05 1365/10/20
http://khalj.blog.ir/ چالوس خلج محمود اسدالله 1348/12/09 1365/10/19
http://suamm.blog.ir/ چالوس سام دلیری ابوطالب رحمت 1348/06/01 1365/10/19
http://abbase.blog.ir/ چالوس عباسی احمد کاظم 1347/01/07 1365/10/20
http://arabb.blog.ir/ چالوس عرب فتیده ابوالقاسم احمد 1342/08/01 1360/10/23
http://qolipur.blog.ir/ چالوس قلیپور لرزجانی حمید محمدتقی 1348/06/20 1365/10/19
http://moradnor.blog.ir چالوس مرادنوری محمد مرادعلی 1348/03/05 1365/10/19
http://mansr.blog.ir/ چالوس منصوری سمائی وحید محمدحسین 1348/05/01 1365/10/20
http://harsij.blog.ir/ چالوس هرسیج مهدی احمد 1349/02/05 1365/10/04
http://parvanh.blog.ir/ رامسر پروانه محمود عباس 1349/06/01 1365/10/04
http://alimord.blog.ir/ رامسر علی مرادی حامد  عیسی 1347/05/15 1365/10/05
http://azarii.blog.ir/ ساری آذری تاکامی امرالله سیف الله 1347/09/01 1365/10/22
http://ebrahime.blog.ir/ ساری ابراهیمی احمد ابوالقاسم 1342/09/01 1361/10/03
http://ahadzadeh.blog.ir/ ساری احدزاده غلامرضا اسرافیل 1350/05/25 1365/10/04
http://eslamii.blog.ir/ ساری اسلامی علی اکبر گلعلی 1343/04/10 1362/10/12
http://barzgr.blog.ir/ ساری برزگر زاری محله  قدرت الله حیدر 1340/01/15 1360/10/01
http://bahrampoor.blog.ir/ ساری بهرام پور بخشعلی(مهدی) هادی 1349/10/11 1365/10/04
http://joorabloo.blog.ir/ ساری جورابلو خواه علی پرویز 1343/11/10 1360/10/26
http://hoseinii.blog.ir/ ساری حسینی سیدمرتضی سیدعسگری 1348/01/05 1365/10/04
http://dashtban.blog.ir/ ساری دشتبان عباس حسنعلی 1341/12/05 1361/10/21
http://zarari.blog.ir/ ساری ذراری سیدعلی سیدابراهیم 1343/05/08 1361/10/03
http://ramazannejad.blog.ir/ ساری رمضان نژاد ارفعی رمضان علی(آیت الله) عزت الله  1346/01/05 1365/10/04
http://ranjbaar.blog.ir/ ساری رنجبر آقامشهدی داریوش عبدالله 1348/01/01 1363/10/26
http://ranjbarr.blog.ir/ ساری رنجبر پرویج آبادی عباس شیدالله 1347/02/01 1365/10/22
http://sadeghii.blog.ir/ ساری صادقی علی رضا(شاپور) محمدعلی 1345/06/05 1361/10/03
http://safaralizade.blog.ir  ساری صفرعلی زاده خلیل حسین 1344/02/02  1361/10/03
http://ziaie.blog.ir/ ساری ضیائی حسن غلام علی  1347/01/11  1365/10/22
http://abedinpoor.blog.ir  ساری عابدین پور سیداسماعیل(حسن) سیدحسین 1340/11/26 1357/10/18
http://qafoori.blog.ir/ ساری غفوری  علیرضا علی 1343/01/01 1360/10/24
http://qavidel.blog.ir/ ساری قویدل محمد یوسف 1349/05/08 1365/10/04
http://galoogahi.blog.ir/ ساری / نیامده گلوگاهی قربان علی عزیزالله 1341/2/24 1357/10/28
http://moosavi21.blog.ir/ ساری موسوی سیدعلی میرقربان 1346/01/01 1365/10/21
http://noorii.blog.ir/ ساری نوری ابوفاضل ابراهیم 1347/07/03 1365/10/18
http://zamni.blog.ir/ سوادکوه زمانی محمد محمدعلی 1347/06/01 1365/10/04
http://yusof.blog.ir/ سوادکوه یوسفی عباس یونس 1348/06/01 1365/10/22
http://hdadi.blog.ir/ سیمرغ حدادی سلیمان علی 1349/02/07 1365/10/20
http://jaari.blog.ir/ عباس آباد جاری علیرضا عقیل 1351/08/05 1365/10/04
http://nashtaii.blog.ir/ عباس آباد نشتایی صفرعلی درویش 1349/09/06 1365/10/04
http://hashm.blog.ir/ عباس آباد هاشمی سیاوشکلایی سیدرضا سیدکریم 1348/08/25 1365/10/21
http://esmaly.blog.ir/ فریدونکنار اسماعیلی کناری محمدرضا(علی رضا) حسین 1345/06/25 1365/10/04
http://bedarz.blog.ir/ فریدونکنار به درزی کناری حسین محمد 1351/01/02 1365/10/21
http://rzajafri.blog.ir/ فریدونکنار جعفری سیدرضا سیدعلی 1348/06/15 1365/10/21
http://hseni.blog.ir/ فریدونکنار حسینی سیدعباس سیدعلی اکبر 1350/10/04 1365/10/04
http://nzmhsn.blog.ir/ فریدونکنار حسینی سیدنظام سیدگلبرار 1345/01/01 1360/10/01
http://rhmnhdr.blog.ir/ فریدونکنار حیدری رحمان عیسی 1348/01/01 1365/10/21
http://rahime.blog.ir/ فریدونکنار رحیمی کناری عسگری عیسی 1348/07/24 1365/10/04
http://rahimee.blog.ir/ فریدونکنار رحیمی کناری مهدی عیسی 1345/08/05 1365/10/04
http://shookri.blog.ir/ فریدونکنار شکری نقی موسی 1349/02/15 1365/10/04
http://foroqi.blog.ir/ فریدونکنار فروغی(حیدری) خضرالله فیض الله 1347/06/03 1365/10/25
http://qolepor.blog.ir/ فریدونکنار قلی پور سوته چنگیز رضا 1342/08/10 1361/10/24
http://kargran.blog.ir/ فریدونکنار کارگران امیری رمضانعلی(رضا) محمدحسن 1344/01/05 1359/10/25
http://gorgy.blog.ir/ فریدونکنار گرجی مهلبانی کرم علی رمضان علی 1347/08/04 1365/10/21
http://gilane.blog.ir/ فریدونکنار گیلانی محمدعلی محمد 1345/08/01 1365/10/04
http://mamady.blog.ir/ فریدونکنار محمدی سیدحسین سیدعلی 1349/01/01 1365/10/04
http://nsirri.blog.ir/ فریدونکنار نصیری منوچهر صادق 1351/03/08 1365/10/25
http://ahmadin.blog.ir/ قائم شهر احمدیان  علی اکبر علی رضا 1348/01/15 1365/10/20
http://entzami.blog.ir/ قائم شهر انتظامی محمد قنبر 1347/03/05 1360/10/12
http://bafand.blog.ir/ قائم شهر بافنده اقبالی علی مهدی 1348/01/03 1365/10/21
http://bqeri.blog.ir/ قائم شهر باقری سیدجعفر سیداحمد 1348/01/01 1365/10/21
http://bzorgi.blog.ir/ قائم شهر بزرگی کاسگری علی رضا احمد 1347/02/26 1365/10/23
http://bibac.blog.ir/ قائم شهر بی باک سعید تقی 1347/10/15 1365/10/19
http://tirkhtir.blog.ir/ قائم شهر تیرخطیر مهدی محمدعلی 1349/03/01 1365/10/07
http://dadashpr.blog.ir/ قائم شهر داداش پور سراجی مرتضی فریدون 1347/01/02 1365/10/28
http://razaqan.blog.ir/ قائم شهر رزاقیان قادیکلائی ابراهیم رجب 1344/05/05 1360/10/06
http://rezee.blog.ir/ قائم شهر رضایی گالشی محمدصادق هاشم 1347/01/02 1365/10/04
http://sedsadat.blog.ir/ قائم شهر سیدالسادات سیدمحسن سیدحسین 1344/06/21 1360/10/06
http://sadghy.blog.ir/ قائم شهر صادقی آهنگر