۰

شهادت های تیر

سایت شهرستان نام خانوادگی نام نام پدر تاریخ تولد تاریخ شهادت
http://ebrahimii.blog.ir/ آمل ابراهیمی رضا محمدعلی 1348/03/04 1364/04/24
http://akhzary.blog.ir/ آمل اخضری سیدحسن محمود 1348/05/16 1367/04/31
http://ardshir.blog.ir/ آمل اردشیر اکبر حسن 1347/09/01 1364/04/02
http://asadee.blog.ir/ آمل اسدی علی اصغر عزیزالله 1342/01/02 1361/04/28
http://aliamine.blog.ir/ آمل امینی قربانعلی عسگری 1344/01/03 1361/04/21
http://babaki.blog.ir/ آمل بابکی غلامحسن علی اکبر 1340/08/06 1360/04/19
http://khorasane.blog.ir/ آمل خراسانی آملی محمود ابوالقاسم 1343/07/26 1361/04/31
http://khatibe.blog.ir/ آمل خطیبی ابراهیم رمضان 1347/06/01 1364/04/14
http://rajabe.blog.ir/ آمل رجبی شعبانعلی محمدعلی 1343/11/04 1361/04/31
http://kamalizad.blog.ir/ آمل کمالی زاده کناری حبیب الله نبی الله 1347/01/01 1364/04/02
http://mohamade.blog.ir/ آمل محمدی سیدمحمدرضا سیدحسن 1345/11/01 1365/04/10
http://mohamdy.blog.ir/ آمل محمدی شاهاندشتی مسلم عباس 1343/02/10 1361/04/31
http://mahdave.blog.ir/ آمل مهدوی یوسف رحمت الله 1348/12/01 1365/04/01
http://amolee.blog.ir/ بابل آملی جلودار عبدالرضا غلامعلی 1350/05/01 1366/04/01
http://ahmade.blog.ir/ بابل احمدی ملکشاه رضا محمد 1351/10/16 1366/04/06
http://ashrafe.blog.ir/ بابل اشرفی امیری علیرضا محمدرضا 1344/10/05 1361/04/27
http://asqarnjd.blog.ir/ بابل اصغرنژاد حسین مسلم 1346/10/01 1365/04/16
http://bubaii.blog.ir/ بابل بابایی سرحمامی حسن حیدرعلی 1350/05/09 1367/04/04
http://jafarri.blog.ir/ بابل جعفری شش پلی حسین سالار 1346/06/14 1365/04/13
http://hoseni.blog.ir/ بابل حسینی بائی سیدقاسم سیدجلال 1347/12/01 1365/04/17
http://zabiho.blog.ir/ بابل ذبیح اللهی مرتضی ذکریا 1342/10/25 1361/04/23
http://rajabnasab.blog.ir/ بابل رجب نسب آقا محلی حسین(وحید) آقاعلی 1343/12/20 1361/04/23
http://razaqi.blog.ir/ بابل رزاقی شش پلی قدرت الله(قدرت) عبدالوهاب 1346/02/08 1365/04/12
http://zandna.blog.ir/ بابل زندنا عبدالحسین قنبرعلی 1346/08/03 1366/04/01
http://sarhang.blog.ir/ بابل سرهنگپور حامد محمدرضا 1349/01/03 1365/04/14
http://shahbaba.blog.ir/ بابل شاه بابازاده شیرآقا علی آقا 1341/07/08 1361/04/30
http://shahvari.blog.ir/ بابل شاهواری آهنگر ادریس ابوالقاسم 1349/06/01 1366/04/01
http://shocri.blog.ir/ بابل شکری بخشعلی نصرالله 1349/06/07 1367/04/01
http://shahabdin.blog.ir/ بابل شهاب الدین درونکلائی محمدحسین ابوالقاسم 1344/03/01 1362/04/17
http://tamasb.blog.ir/ بابل طهماسب زاده فیروز نوروز 1343/02/01 1361/04/24
http://alisadeh.blog.ir/ بابل علی زاده گرائیلی مجید گداعلی 1343/06/08 1361/04/31
http://qolampor.blog.ir/ بابل غلام پور گلی رضا شعبانعلی 1347/07/19 1363/04/21
http://qorbane.blog.ir/ بابل قربانی ایمنی رمضان حسینعلی 1343/10/21 1361/04/23
http://kazemee.blog.ir/ بابل کاظمی جواد محمدتقی 1341/04/08 1361/04/23
http://karemi.blog.ir/ بابل کریمی فیروزجایی حسینعلی(حسین) اسماعیل 1344/09/12 1361/04/26
http://kolagar.blog.ir/ بابل کلاگر درونکلا محمدزمان غلام علی 1344/01/06 1361/04/23
http://gorje.blog.ir/ بابل گرجی نورالله عزیزالله 1349/03/08 1366/04/06
http://loqmannjd.blog.ir/ بابل لقمان نژاد سیدعباس(محمد) سیدحسین 1342/06/20 1361/04/25
http://momadtabar.blog.ir/ بابل محمدتبار شش پلی حسنعلی(حسن) گل محمد 1347/02/05 1365/04/12
http://moamadian.blog.ir/ بابل محمدیان سیدی بیژن سیف الله 1343/04/01 1361/04/23
http://moqimpor.blog.ir/ بابل مقیم پور بیژنی امید ناصر 1347/02/09 1365/04/13
http://malekzad.blog.ir/ بابل ملک زاده منصور محمود 1344/07/19 1361/04/23
http://monsf.blog.ir/ بابل منصف جلال محمدحسن 1351/06/19 1367/04/31
http://mirzazad.blog.ir/ بابل میرزازاده علی اصغر محمدعلی 1342/10/20 1362/04/16
http://niazazre.blog.ir/ بابل نیازآذری اسرافیل آقابزرگ 1346/05/09 1365/04/12
http://yosofnia.blog.ir/ بابل یوسف نیا مسعود(صادق) محمود 1343/01/12 1360/04/28
http://aqajane.blog.ir/ بابلسر آقاجانی اکبر(علی) سلیمان 1344/01/01 1361/04/27
http://babantj.blog.ir/ بابلسر بابانتاج کاسگری عزیزالله عظیم 1343/04/03 1361/04/25
http://porbaba.blog.ir/ بابلسر پوربابا مقری سیدعلی اکبر سیدیوسف 1346/10/17 1361/04/04
http://zakrian.blog.ir/ بابلسر ذاکریان عزیزی محمداسماعیل ذکریا 1345/04/02 1361/04/24
http://rashide.blog.ir/ بابلسر رشیدی صمد حسین 1342/10/09 1361/04/24
http://sharifnjd.blog.ir/ بابلسر شریف نژاد عزیزی محمود علی محمد 1341/09/20 1361/04/23
http://shakorkha.blog.ir/ بابلسر شکورخواه مهدی شعبانعلی 1345/01/07 1361/04/24
http://shirkhan.blog.ir/ بابلسر شیرخانی کله بستی مرتضی ابراهیم 1347/02/09 1365/04/10
http://safarpor.blog.ir/ بابلسر صفرپور عربی یوسفعلی رجبعلی 1342/02/02 1361/04/24
http://qolamnjd.blog.ir/ بابلسر غلام نژاد مهدی غلامعلی 1344/04/11 1360/04/20
http://kazmian.blog.ir/ بابلسر کاظمیان بابلی علیرضا قاسمعلی 1345/01/07 1361/04/06
http://noeie.blog.ir/ بابلسر نوعی تمرداشی سیاوش انشاء الله 1348/06/01 1366/04/09
http://yousefe.blog.ir/ بابلسر یوسفی رمضان حسینعلی 1349/09/01 1367/04/04
http://yuosfy.blog.ir/ بابلسر یوسفی روشن قربان  قاسمعلی 1350/05/05 1367/04/04
http://ahmadyan.blog.ir/ بهشهر احمدیان رستمی  محمدحسن  گل علی 1344/10/18 1361/04/23
http://baqeryan.blog.ir/ بهشهر باقریان رکاوندی علی اوسط رمضان 1342/08/07 1361/04/24
http://bazrkar.blog.ir/ بهشهر بذرکار محمدحسن علی نقی 1349/02/10 1365/04/14
http://pooryani.blog.ir/ بهشهر پوریانی اسحاق احمد 1347/12/27 1366/04/01
http://habibpor.blog.ir/ بهشهر حبیب پور علی اکبر محمد 1346/02/03 1361/04/24
http://khalag.blog.ir/ بهشهر خلج رمضان علی شعبان علی 1346/09/10 1365/04/13
http://darabe.blog.ir/ بهشهر دارابی محمدولی علی 1345/01/01 1361/04/23
http://deindar.blog.ir/ بهشهر دیندار رستمی جعفر ابوالقاسم 1343/02/01 1361/04/31
http://shariatee.blog.ir بهشهر شریعتی اندراتی علی محمد محمدعلی 1351/01/01 1367/04/04
http://alame.blog.ir/ بهشهر عالمی محمدرضا محمد 1349/02/23 1366/04/01
http://amerii.blog.ir/ بهشهر عامری گرجی محمدرضا رمضان 1347/09/25 1365/04/10
http://asqary.blog.ir/ بهشهر عسگری قاسم علیجان 1343/09/12 1361/04/23
http://amoozad.blog.ir/ بهشهر عموزاد مهدیرجی علی اکبر ید الله 1349/06/10 1364/04/02
http://qajar.blog.ir/ بهشهر قاجار کوهستانی عبدالرضا(آقا) عباس 1342/01/22 1361/04/22
http://nasree.blog.ir/ بهشهر نصیری گرجی اسماعیل محمدحسن(نقی) 1352/04/01 1367/04/13
http://yektan.blog.ir/ بهشهر یکتن رستمی نقی درویش 1341/08/16 1360/04/12
http://azare.blog.ir/ تنکابن آزاری محمد علی 1347/01/02 1365/04/12
http://amirsadeq.blog.ir/ تنکابن امیرصادقی ابراهیم صادقعلی 1347/06/01 1365/04/14
http://rasolian.blog.ir/ تنکابن رسولیان خشک بیجاری محسن قربانعلی(محترم) 1344/05/02 1360/04/31
http://galeen.blog.ir/ تنکابن گلین زلفی علی رضا محمدعلی 1347/05/10 1366/04/01
http://mohamadiani.blog.ir/ تنکابن محمدیانی ولی قربانعلی 1344/06/06 1361/04/31
http://ijadi.blog.ir/ جویبار ایجادی جویباری نقی غلامعلی 1350/06/04 1366/04/01
http://zakryai.blog.ir/ جویبار ذکریایی رمضانعلی(رمضان) نوروزعلی 1343/04/24 1361/04/16
http://kolegi.blog.ir/ جویبار کلیجی کردکلایی حسین رمضان 1346/06/20 1360/04/26
http://masomi.blog.ir/ جویبار معصومی جویباری فرضعلی محمدقلی 1345/04/19 1364/04/07
http://yarii.blog.ir/ جویبار یاری سراجی نعمت الله(نعمت) رمضانعلی 1344/06/04 1361/04/16
http://baqprvr.blog.ir/ چالوس باغ پرور احمدگورابی احمد محمدتقی 1347/06/30 1365/04/12
http://shamms.blog.ir/ چالوس شمس ناتری سعید سیروس 1350/06/05 1367/04/24
http://njjar.blog.ir/ چالوس نجار کریمی هدایت رضا 1346/07/03 1361/04/24
http://naqdi.blog.ir/ چالوس نقدی جیرکل حسن غلامعلی 1343/05/01 1361/04/24
http://ahmdmozm.blog.ir/ رامسر احمدمعظم حسن(جابر) عباس 1345/01/05 1361/04/31
http://asadyan.blog.ir/ رامسر اسدیان مرتضی رحمت 1343/07/03 1361/04/30
http://hasanii.blog.ir/ رامسر حسنی اسطلخی فرزاد(حسین) علی 1343/07/15 1361/04/03
http://faryabi.blog.ir/ رامسر فاریابی دوست محمدعلی علی رضا 1344/01/02 1361/04/31
http://goharr.blog.ir/ رامسر گوهر رستمی حسین سلیمان 1350/12/02 1366/04/06
http://lapasar.blog.ir/ رامسر لپاسر کوزه گر محمدتقی علی 1344/11/20 1364/04/12
http://atharii.blog.ir/ ساری اطهری بالادزایی سیدعیسی سیدحسن 1347/05/03 1365/04/12
http://akbari21.blog.ir/ ساری اکبری عبدالحمید گل عمو 1349/06/25 1365/04/12
http://hosieni.blog.ir/ ساری حسینی آزاد سیداسدالله سیدرضی 1347/06/29 1365/04/12
http://dadashii.blog.ir/ ساری داداشی قرتیکلایی شعبان حسین 1342/04/10 1361/04/26
http://ramezanpor.blog.ir  ساری رمضان پور گلمایی علیرضا سرالله  1346/09/20  1365/04/12
http://saliane.blog.ir/ ساری سالیانه غلام رضا(جمشید) حسن 1344/12/20 1365/04/14
http://soltantoy.blog.ir/ ساری سلطان تویه یزدان(امیر) علی بابا 1345/10/20 1365/04/12
http://safarii.blog.ir/ ساری صفری عیسی خندقی بهروز یدالله 1349/03/02 1365/04/16
http://alavii.blog.ir/ ساری علوی  سیداصغر سیدرضا 1344/08/12 1361/04/24
http://fallah21.blog.ir/ ساری فلاح سیدابوالفضل سیدعلی 1341/10/02 1361/04/31
http://qanbarii.blog.ir/ ساری قنبری امرئی نورعلی ضربعلی 1347/01/01 1365/04/12
http://carami.blog.ir/ ساری کرمی کلکناری غلامعلی تیمور 1345/08/03 1364/04/01
http://malek21.blog.ir/ ساری مالک مرتضی رمضان 1342/09/08 1361/04/23
http://motaqi.blog.ir/ ساری متقی علی حسین 1346/07/14 1361/04/24
http://moradii.blog.ir/ ساری مرادی افراپلی حمیدرضا رمضانعلی 1344/01/01 1361/04/26
http://moalemkola.blog.ir/ ساری معلم کلائی علی محمود 1341/10/11 1361/04/24
http://abrod.blog.ir/ سوادکوه آبرود انبیاء حسین 1347/01/04 1365/04/10
http://abotalbi.blog.ir/ سوادکوه ابوطالبی پیرنعیمی عمران رمضان 1348/05/01 1365/04/10
http://fllah.blog.ir/ سیمرغ فلاح نجارکلائی فیض الله(حسن) حبیب الله 1348/06/02 1365/04/29
http://gilki.blog.ir/ سیمرغ گیلکی بیشه ولی  محمدزمان 1341/10/14 1361/04/23
http://ebramkl.blog.ir/ عباس آباد ابراهیم کلاری روح الله مصیب 1350/08/15 1365/04/14
http://esmalkl.blog.ir/ عباس آباد اسماعیل کلاری امان الله قربانعلی 1346/04/07 1365/04/23
http://zinati.blog.ir/ عباس آباد زینتی صفر یحیی 1349/06/02 1366/04/01
http://hajesmal.blog.ir/ فریدونکنار حاجی اسماعیل نژادامیری علی محمود 1347/04/03 1365/04/10
http://rmznhsn.blog.ir/ فریدونکنار حسینی رمضانعلی سیدماندگار 1351/06/06 1367/04/04
http://deylamy.blog.ir/ فریدونکنار دیلمی حمیدرضا علی اصغر 1351/01/01 1367/04/31
http://shalikar.blog.ir/ فریدونکنار شالیکار کناری حسنعلی حسین علی(علی) 1345/01/04 1361/04/23
http://qanbri.blog.ir/ فریدونکنار قنبری یوسف دلاور 1348/03/02 1365/04/14
http://ahmdy.blog.ir/ قائم شهر احمدی  مسعود موسی 1349/06/28 1365/04/29
http://akbarna.blog.ir/ قائم شهر اکبرنیا خطیر مهرداد علی اصغر 1348/04/02 1364/04/06
http://smalbaba.blog.ir/ قائم شهر بابایی اسماعیل عیسی 1350/11/15 1365/04/14
http://abashos.blog.ir/ قائم شهر حسینی چمازکتی  سیدعباس میرمحمدحسین 1349/12/01 1366/04/01
http://khonakdr.blog.ir/ قائم شهر خنکدار جعفر حیدر 1346/10/01 1367/04/04
http://rezii.blog.ir/ قائم شهر رضایی اسماعیل یارعلی 1352/06/25 1367/04/04
http://shokree.blog.ir/ قائم شهر شکری خان علی علی 1345/08/14 1366/04/06
http://farhade.blog.ir/ قائم شهر فرهادی خطیر شمسعلی(شمس) نورالله 1346/06/30 1365/04/12
http://kalamy.blog.ir/ قائم شهر کلامی علی اکبر عباس علی 1343/10/28 1361/04/23
http://graili.blog.ir/ قائم شهر گرائیلی سعید محمود 1351/06/29 1367/04/03
http://musavy.blog.ir/ قائم شهر موسوی سیدسلیمان سیدیوسف 1342/12/10 1361/04/11
http://noruoz.blog.ir/ قائم شهر نوروز محمدی حسین نوروز محمد 1347/05/06 1367/04/04
http://hashemzd.blog.ir/ قائم شهر هاشم زاده حسین محمدعلی 1344/03/03 1363/04/17
http://yahyazd.blog.ir/ قائم شهر یحیی زاده مجید محمود 1350/01/01 1366/04/02
http://poriany.blog.ir/ گلوگاه پوریانی محمد اسماعیل 1347/04/05 1364/04/05
http://dmvandi.blog.ir/ گلوگاه دماوندی نصرت الله محمدکاظم 1344/10/01 1362/04/15
http://mamdi.blog.ir/ گلوگاه محمدی تیله نوئی احمد علی اصغر 1345/12/01 1363/04/16
http://ebraimi.blog.ir/ محمودآباد ابراهیمی علی علی اکبر 1345/08/08 1361/04/23
http://akbarzd.blog.ir/ محمودآباد اکبرزاده ایرج جهانگیر 1345/01/02 1361/04/26
http://bbojani.blog.ir/ محمودآباد ببوجانی احمد ببوجان 1346/06/06 1365/04/15
http://barzgarpr.blog.ir/ محمودآباد برزگرپور مظاهر حسینعلی 1345/01/20 1361/04/25
http://jalalii.blog.ir/ محمودآباد جلالی حمید عبدالعلی 1348/06/15 1364/04/05
http://dashtee.blog.ir/ محمودآباد دشتی علی اصغر علی 1348/04/01 1365/04/12
http://rezazad.blog.ir/ محمودآباد رضازاده صادق محمدعلی 1351/01/01 1365/04/12
http://solmani.blog.ir/ محمودآباد سلیمانی سیدنادر سیدیعقوب 1348/06/03 1365/04/12
http://sdeqi.blog.ir/ محمودآباد صادقی احمد کاظم 1344/04/21 1361/04/23
http://mosawi.blog.ir/ محمودآباد موسوی کمال جمال 1347/01/01 1365/04/21
http://mahdawi.blog.ir/ محمودآباد مهدوی غلامرضا اسکندر 1345/08/15 1364/04/18
http://mirzaian.blog.ir/ محمودآباد میرزائیان علی رمضان 1348/01/29 1366/04/01
http://babazadeh.blog.ir/ میاندرود بابازاده سورکی مرتضی علی اکبر 1346/07/20 1363/04/10
http://dadash21.blog.ir/ میاندرود داداشی ولوجائی سبزعلی عیسی 1343/01/10 1361/04/25
http://ranjbar21.blog.ir/ میاندرود رنجبر دارابی حسن شعبان علی 1348/08/06 1365/04/14
http://moafee.blog.ir/ میاندرود معافی چراتی سیف الله عباس 1349/05/01 1367/04/31
http://aqayari.blog.ir/ نکا آقایاری مجره اباصلت حیات الله 1345/07/02 1361/04/31
http://asdei.blog.ir/ نکا اسدی طوسی یوسف علی خضر 1349/06/02 1365/04/10
http://baqery.blog.ir/ نکا باقری کاظم قلی 1344/10/01 1365/04/12
http://badvi.blog.ir/ نکا بدوی خورشیدی کریم الله(کریم) زین العابدین 1345/06/02 1362/04/25
http://hoszd.blog.ir/ نکا حسین زاده میانگله حبیب رمضان 1350/02/03 1365/04/13
http://sayah.blog.ir/ نکا سیاح عیسی علی اکبر 1344/11/06 1361/04/26
http://mfate.blog.ir/ نکا مفتح (آشکاران) محمدجواد مسلم 1347/03/09 1364/04/24
http://ofteh.blog.ir/ نوشهر افته داودی عنایت الله اسماعیل 1349/06/20 1367/04/13
http://porqrban.blog.ir/ نوشهر پورقربان آزادبری محمد یونس 1343/04/06 1361/04/25
http://haqayeqi.blog.ir/ نوشهر حقایقی عیسی محمد 1342/08/20 1361/04/23
http://khazaii.blog.ir/ نوشهر خزائی پول علی اصغر گداعلی 1349/01/01 1365/04/10
http://shabne.blog.ir/ نوشهر شعبانی کاکرودری یعقوب حسن 1345/04/22 1362/04/05
http://alnori.blog.ir/ نوشهر نوری علی آباد(ملک پور) علی موسی 1353/06/10 1366/04/01