۰

شهادت های آبان

سایت شهرستان نام خانوادگی نام نام پدر تاریخ تولد تاریخ شهادت
http://taqizade.blog.ir/ آمل تقی زاده سیدمرتضی سیدجعفر 1347/06/03 1361/08/17
http://tavakkoly.blog.ir/ آمل توکلی نورالله قاسم 1342/06/10 1361/08/17
http://dorost.blog.ir/ آمل درستی رجبی علی اکبر(اکبر) علی 1339/00/00 1357/08/18
http://suber.blog.ir/ آمل صابر هدایت عنایت 1342/11/23 1357/08/18
http://alizad.blog.ir/ آمل علی زاده کیومرث حسن 1343/01/04 1361/08/16
http://qolamian.blog.ir/ آمل غلامیان اسماعیل غلامرضا 1345/11/07 1361/08/17
http://fardkardl.blog.ir/ آمل فرد کاردل علی محمدابراهیم 1346/06/05 1361/08/20
http://qasemii.blog.ir/ آمل قاسمی حسین رفیع 1349/09/04 1362/08/05
http://latifii.blog.ir/ آمل لطیفی کریم شعبان 1344/03/07 1361/08/07
http://mohsene.blog.ir/ آمل محسنی مجید عباس 1344/01/03 1361/08/12
http://yosofzad.blog.ir/ آمل یوسف زاده روح الله عابدین 1347/01/07 1362/08/01
http://asabi.blog.ir/ بابل اصحابی سیدجمال الدین سیدعلی اصغر 1346/04/28 1362/08/01
http://akbarpor.blog.ir/ بابل اکبرپور جعفر رستم 1346/06/25 1361/08/16
http://janbry.blog.ir/ بابل جانبراری مجید گلبرار 1345/06/05 1362/08/15
http://hasanzaad.blog.ir/ بابل حسن زاده امیری علی اکبر حسینعلی 1342/05/12 1361/08/16
http://hasanzadd.blog.ir/ بابل حسن زاده قصاب ذبیح الله عبدالله 1342/02/25 1362/08/01
http://hoseinnejd.blog.ir/ بابل حسین نژاد سیدصالح سیدجلیل 1343/02/06 1361/08/05
http://khalilnjad.blog.ir/ بابل خلیل نژاد مهدی حسین 1350/06/02 1364/08/27
http://davodpor.blog.ir/ بابل داودپور خشکرودی فریبرز(مظاهر) حبیب الله 1344/04/09 1361/08/22
http://rostamii.blog.ir/ بابل رستمی عمران محمدتقی عزیز 1343/07/04 1362/08/05
http://shokravian.blog.ir/ بابل شکرویان حسین محمد 1344/01/12 1361/08/16
http://shoob.blog.ir/ بابل شوبکلایی حسینعلی ولی الله 1344/08/12 1362/08/15
http://salhi.blog.ir/ بابل صالحی گودرزی سیدصمد(شریف) گت آقا 1340/02/03 1357/08/15
http://talebiyan.blog.ir/ بابل طالبیان مقدم سیدمهدی آقامیر 1345/01/01 1361/08/24
http://etrzad.blog.ir/ بابل عطر زاده نقارمی علی شیدالله 1346/06/10 1361/08/16
http://alipuor.blog.ir/ بابل علیپور علی اصغر علی اکبر 1347/06/28 1364/08/19
http://isazad.blog.ir/ بابل عیسی زاده سیدبهبود سیدحسین 1344/00/00 1361/08/12
http://qolam.blog.ir/ بابل غلامی نورالله فضل الله 1347/03/04 1364/08/15
http://kochki.blog.ir/ بابل کوچکی هریکنده خلیل گداعلی 1345/12/25 1361/08/10
http://gavzan.blog.ir/ بابل گاوزن قربان شجاع 1343/02/02 1362/08/01
http://golsorkh.blog.ir/ بابل گل سرخ تبار امیری محمود(مسعود) محمداسماعیل 1346/06/30 1361/08/20
http://moamadzade.blog.ir/ بابل محمدزاده سرایی ابوالقاسم رمضان علی 1343/03/02 1361/08/14
http://moqri.blog.ir/ بابل مقری گرد رودباری علی اصغر علی 1345/01/10 1361/08/11
http://nasrolahi.blog.ir/ بابل نصراللهی هریکنده ای داود علی اکبر 1343/02/09 1360/08/28
http://namaii.blog.ir/ بابل نعیمایی موسوی سیدشمس الدین سیدعلاالدین 1344/07/06 1361/08/17
http://khradman.blog.ir/ بابلسر خردمندی کاظم ابوالحسنابوالفضل 1345/03/25 1361/08/14
http://abdolapor.blog.ir/ بابلسر عبدالله پور غلامرضا شجاع 1344/00/13 1362/08/01
http://mahbobi.blog.ir/ بابلسر محبوبی حسن کیاده رضا هاشم 1343/03/12 1361/08/16
http://msavi.blog.ir/ بابلسر موسوی بهنمیری سیداحمد سیدحسن 1346/01/17 1361/08/13
http://mirdada.blog.ir/ بابلسر میرداداشی کاری سیدحسینموسی سیداسماعیل 1349/06/04 1361/08/23
http://mirzaqai.blog.ir/ بابلسر میرزاآقایی سر حمامی حسین رضاعلی 1345/06/09 1362/08/02
http://eslame.blog.ir/ بهشهر اسلامی شعبان ولی الله 1344/10/01 1362/08/01
http://akbaryan.blog.ir/ بهشهر اکبریان عبدالصادق قاسم 1343/03/05 1360/08/29
http://bakhshand.blog.ir/ بهشهر بخشنده رستمی حسین مصیب 1345/06/20 1361/08/15
http://tavakolee.blog.ir/ بهشهر توکلی لمراسکی عباس قربان علی 1346/12/09 1362/08/01
http://jenabzad.blog.ir/ بهشهر جناب زاده علی ابراهیم 1339/09/10 1357/08/19
http://hafeze.blog.ir/ بهشهر حافظی رستمی علی اصغر صفر علی 1345/01/02 1361/08/16
http://khorsandy.blog.ir/ بهشهر خرسندی حسن رضا علی رضا 1345/12/12 1362/08/01
http://dartoos.blog.ir/ بهشهر دروازه طوس سیدحسن سیدرضا 1345/08/11 1362/08/01
http://dehqani.blog.ir/ بهشهر دهقانی رستمی غلامرضا قربان علی 1346/06/04 1361/08/16
http://amoozade.blog.ir/ بهشهر عموزادی خلیلی علی اکبر حسن 1344/01/02 1361/08/20
http://qadiry.blog.ir/ بهشهر قدیری ساروئی یوسف حسن 1345/05/20 1362/08/01
http://mottaqi.blog.ir/ بهشهر متقی مجید عبدالعلی 1344/08/12 1362/08/01
http://koode.blog.ir/ تنکابن کوده حاتمیان ابوذر محمدعلی 1343/11/07 1361/08/16
http://qolyan.blog.ir/ جویبار قلیان سراجی محمدرضا کاظم 1343/03/04 1362/08/15
http://qanbarpor.blog.ir/ جویبار قنبرپور سراجی علی رضا محمد 1344/02/05 1363/08/19
http://asili.blog.ir/ چالوس اصیلی ننه کران اسماعیل-احمد مسلم 1343/01/26 1361/08/11
http://jafarnavz.blog.ir/ چالوس جعفرنواز رازلیقی علیرضا رضا 1344/02/09 1361/08/16
http://hadadii.blog.ir/ ساری حدادی ابوالقاسمقاسم ذکریا 1348/02/06 1362/08/05
http://hamidii.blog.ir/ ساری حمیدی امرئی سیداسماعیل سیدزکی 1344/01/20 1361/08/11
http://rezadoost.blog.ir/ ساری رضادوست چنارینی نورمحمد یوسف 1341/11/07 1359/08/30
http://shirii.blog.ir/ ساری شیری گلمائی قاسم  حیدر  1348/06/01 1364/08/27
http://allameh21.blog.ir/ ساری علامه محمود علی اصغر 1343/05/25 1357/08/29
http://qolinejad.blog.ir/ ساری قلی نژاد غلام رضا رمضان 1347/07/02 1365/08/23
http://qoshchi.blog.ir/ ساری قوشچی سیدحسین سیدعبدالله 1343/07/16 1361/08/16
http://golmaii.blog.ir/ ساری / نیامده گلمایی محمدجواد سیدکاظم 1348/02/05 1357/08/29
http://nokhodi.blog.ir/ ساری نخودی میارکلایی میررحیم میرمهدی 1345/01/05 1361/08/16
http://harsini.blog.ir/ ساری هرسینی محمد محمدقاسم 1345/01/01 1362/08/06
http://bubai.blog.ir/ سیمرغ بابایی رستمی فرزاد محمدعلی 1341/01/20 1361/08/16
http://jafry.blog.ir/ سیمرغ جعفری میرشعبان سیدحسن 1342/03/09 1361/08/16
http://razaqin.blog.ir/ سیمرغ رزاقیان باباعلی عباسعلی 1342/02/30 1361/08/16
http://rafie.blog.ir/ عباس آباد رفیعی راد بهرام علی 1343/06/31 1362/08/22
http://vaali.blog.ir/ عباس آباد ولی ادیبی عباسعلی قاسم 1343/06/06 1361/08/16
http://hardrod.blog.ir/ عباس آباد هردورود هاشمی سیدمحمدجواد سیدعلی اصغر 1346/11/06 1362/08/01
http://badkhshan.blog.ir/ فریدونکنار بدخشانی احمد گل آقا 1341/01/10 1361/08/11
http://deylami.blog.ir/ فریدونکنار دیلمی ولی الله علی اصغر 1346/03/05 1361/08/17
http://mazlmi.blog.ir/ فریدونکنار مظلومی کوزنی مختار جمشید 1350/01/05 1364/08/13
http://azadjo.blog.ir/ قائم شهر آزادجو طبری علیرضا رجب 1344/06/01 1361/08/17
http://aqaie.blog.ir/ قائم شهر آقایی کوچک زاده مرادعلی احمدعلی 1344/03/07 1361/08/29
http://hamedy.blog.ir/ قائم شهر حمیدی آهنگرکلایی حسن غلام علی 1347/05/12 1363/08/25
http://khalqi.blog.ir/ قائم شهر خالقی کفشگری سیدمهدی  سیدابوالقاسم 1342/06/02 1361/08/11
http://darzi.blog.ir/ قائم شهر درزی بورخانی خسرو سهراب 1344/12/10 1361/08/18
http://sadatnia.blog.ir/ قائم شهر سادات نیا سیدجلال میراعظم 1342/02/11 1361/08/15
http://tabaree.blog.ir/ قائم شهر طبری کوچکسرایی سعادت  حسین 1340/09/22 1361/08/26
http://mahodi.blog.ir/ قائم شهر محمودی جعفر(احمد) غلام 1345/04/07 1362/08/02
http://noorian.blog.ir/ قائم شهر نوریان مرتضی محمدعلی 1346/01/02 1361/08/11
http://mansuor.blog.ir/ کلاردشت منصور لکورج علی گل بابا 1345/01/05 1362/08/21
http://mahdyan.blog.ir/ کلاردشت مهدیان سبز علی حبیب الله 1344/12/15 1361/08/11
http://kardari.blog.ir/ گلوگاه کاردری خورشیدی حسین احمد 1343/09/11 1362/08/21
http://ebrahemi.blog.ir/ محمودآباد ابراهیمی اصغر(علی اصغر) علی اکبر 1342/04/10 1361/08/20
http://mansore.blog.ir/ محمودآباد منصوری غلامعلی عبدالعلی 1345/01/05 1361/08/16
http://walipor.blog.ir/ محمودآباد ولی پور علی رضاعلی 1345/04/12 1361/08/21
http://moaffi.blog.ir/ میاندرود معافی ابوعلی عبدالعلی 1344/01/01 1361/08/27
http://bakhshe.blog.ir/ نکا بخشی کهساری اصغر علی